Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.7.2020

Marek 4,1-9
1 (Ježiš) zase učil pri mori. I zhromaždil sa k Nemu veľký zástup, preto vstúpil na loď a sedel v nej na mori. Všetok zástup bol na brehu. 2 A učil ich mnohému v podobenstvách; takto ich vyučoval: 3 Počúvajte: Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Keď rozsieval, niektoré (zrno) padlo na kraj cesty; i prileteli vtáci a zozobali ho. 5 Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo mnoho zeme; ihneď vzišlo, lebo nemalo hlbokú zem. 6 Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho, a keďže nemalo koreňa, uschlo. 7 Iné zase padlo do tŕnia; tŕnie vyrástlo a udusilo ho, tak že nevydalo úrodu. 8 A zase iné padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a vydali úrodu; niektoré vydali tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú. 9 Potom povedal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje.

Podobenstvá. Okolo Pána Ježiša sa zhromažďujú veľké zástupy. Ľud prichádza s očakávaním niečoho výnimočného. Pri Ježišovi sa vždy diali veci, ktoré vzbudzovali úžas a bázeň pred Bohom. Dokonca aj Jeho slová znejú s nezvyčajnou mocou! A tak ľud nielen pri divoch a zázrakoch, ale aj pri vyučovaní zostáva v napätí. Nikto tak neučí o Bohu, ako Ježiš. Všetci to chcú počuť. Tisnú sa k Nemu. On otvára ústa a… hovorí v podobenstvách. Mohol by hovoriť priamo o veľkých veciach Božích, no On rozpráva napríklad o zrne. Ani zmienka o Bohu, a predsa sú všetci dotknutí. Nechápu, ale ich srdcia sú dotknuté. Chcú poznať význam týchto slov. Boh si rád používa obyčajné veci, aby nám ozrejmil Svoju slávu. Napríklad – obyčajné zrno… A nielen ono. Pohania pozorovaním Božieho diela môžu spoznať Jeho večnú moc a božskosť. No nielen oni. Aj my, Boží ľud, keď sú naše uši schopné počúvať, môžeme z vecí a diania okolo nás spoznávať Božie zámery, či samých seba – svoju slabosť i Jeho veľkosť, slávu i Jeho lásku k nám. Modlime sa, aby naše uši počuli a oči videli, čo Hospodin k nám hovorí, hoci cez zrnko pšenice.
Modlitba: Pane, ďakujeme, že ku nám hovoríš. Ďakujeme, že môžeme spoznávať Teba na každom kroku. Prosíme, odpusť, keď sme viac hľadeli na seba a svoje diela, než na Teba. Daj nám lásku, nech nás zachráni z egoizmu. Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Ján Čermák

Ticho pred Pánom, Hospodinom, lebo deň Hospodina je blízko! Sofoniáš 1,7
Kto má uši na počúvanie, nech počúva! Marek 4,9

1.Korinťanom 10,16.17 :: Modlíme sa za: Rožňavské Bystré (Ge)