Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.8.2020

12. nedeľa po Svätej Trojici
Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí. Izaiáš 42,3

Skutky apoštolov 9,1-20
1 A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; 4 padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? 5 A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. 7 A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. 8 Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. 9 A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. 10 A bol v Damasku učeník menom Ananiáš. Tomu povedal Pán vo videní: Ananiáš! A on povedal: Tu som, Pane! 11 A Pán mu na to: Vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, prímenom Tarzenského; lebo, hľa, modlí sa, 12 a videl vo videní muža menom Ananiáš, ako vchádza k nemu a kladie ruky na neho, aby zase videl. 13 Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko zlého narobil Tvojim svätým v Jeruzaleme; 14 aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú Tvoje meno. 15 Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských. 16 Lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. 17 Odišiel teda Ananiáš a vojdúc do toho domu, položil ruky na neho a povedal mu: Brat Saul, Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený Duchom Svätým. 18 A vtom spadli mu z očú akoby šupiny, zase videl a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zmocnel. Niekoľko dní zostal Saul s učeníkmi, ktorí boli v Damasku, 20 a hneď zvestoval v synagógach Ježiša, že On je Syn Boží.

Nový začiatok. Každá veta modlitby Pánovej má veľkú silu. Aj tá krátka: „buď voľa Tvoja“. Tam, kde sa ju človek modlí úprimne, prichádza úplne nový pohľad na život. Človeku rozbehnutému životom sa to môže zdať ako brzda – obzerať sa aj za inou vôľou, ako je tá naša. Veď čo všetko chceme dosiahnuť! Saul, neskorší apoštol, to prežíval tak trochu obdobne. Náhlil sa do Damasku, veď bol plný predsavzatí. No jeho plány neboli v súlade s Božou vôľou. Boh ho musel nielen zastaviť, ale nádobu jeho života úplne vyprázdniť. Do dna. A na dne svojich možností štartuje jeho nový život. Je slepý, vedený cudzími ľuďmi, aby Boh naplnil nádobu jeho života Svojím Duchom. Dostáva nové meno, nové smerovanie svojej cesty, nové úlohy. A každým dňom prichádza skrze jeho nový život Božie požehnanie. Začíname nový deň – nedeľu. Postojme pri krátkej vete, „buď vôľa Tvoja!“ Dovoľme Bohu, aby nás previedol dnešným dňom a ukázal nám, kam máme smerovať. On dáva zrak našim očiam, ukazuje, čo má prebývať v našom srdci a čoho sa majú chopiť naše ruky. Nebojme sa toho, čo má prísť. Nech nám aj tento duchovný pokrm slúži na to, aby sme zmocneli a nastúpili na novú cestu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju vôľu. Odpusť, keď o ňu žiadame a pritom nie sme ochotní sa vzdať svojej vôle. Prosíme, veď nás stále, nech zažívame Tvoje mocné skutky lásky v našich životoch. Amen
Pieseň: ES 540
Autor: Iveta Vachulová

Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude mier i bezpečnosť naveky. Izaiáš 32,17
Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rimanom 14,17

Marek 7,31-37 :: Žalmy 147 :: 1.