Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.10.2020

Pamiatka Reformácie
Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. 1.Korinťanom 3,11

Jeremiáš 29,1-14
1 Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebúkadnecar odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie. 2 Bolo to po tom, čo kráľ Jechonja, kráľovná matka, eunuchovia, kniežatá Júdu a Jeruzalema, remeselníci a kováči odišli z Jeruzalema. 3 Poslal ho v tomto znení prostredníctvom Eleásu, syna Šáfánovho, a Gemarju, syna Chilkijovho, ktorých judský kráľ Cidkija poslal do Babylonie k babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi: 4 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonie: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. 6 Žeňte sa, ploďte synov i dcéry, ožeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry za mužov, nech rodia synov a dcéry, množte sa tam a neumenšujte sa. 7 Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt. 8 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, 9 lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal – znie výrok Hospodinov. 10 Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. 11 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, 14 dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov – zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal – znie výrok Hospodinov – a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť

Zajatci, či svetlo sveta? „Boží ľud“. Dnes hovoríme – cirkev. Boh ju ustanovil uprostred sveta, uprostred národov, uprostred neveriaceho sveta ako svetlo, ako hlásateľa Dobrej zvesti. Ako strážcu Božieho poriadku. Tam je jej miesto dodnes. Cirkev sa počas dejín dostávala do všelijakých situácií a problémov. Jedným z nich bola izolácia od sveta. Strácala povedomie svetla sveta, či soli zeme. Inokedy sa svetu prispôsobovala a zatúžila po moci, sláve a bohatstve. Božie Slovo haslo, temnota pokrývala národy. Cirkev si žila sama pre seba. Občas bojovala proti svetu, pre ktorý mala byť svetlom. V takej situácii sa ocitol aj Boží ľud Jeremiášovej doby. Odvlečený do zajatia sa ocitol uprostred pohanského sveta. Vodcovia volali po izolácii – uzatvorení sa do seba. Boh však hovoril niečo iné: nie ste zajatci, ste na správnom mieste, to je môj zámer, lebo ja sa usilujem o záchranu všetkých ľudí. Vnášajte do pohanského sveta to Božie, a to aj vo všednom živote! Niečo podobné sa odohrávalo aj počas mnohých reformácií cirkvi a odohráva sa dodnes. Cirkev je znovu uprostred národov a Boh jej znovu pripomína: „Vy ste svetlom sveta, vy ste soľou zeme!“ Vnášajte do bezbožného sveta Božie svetlo, Božie Slovo, Pravdu, Lásku, Nádej, Vieru! Aj dnes. Aj vo všednom živote, ba práve tam.
Modlitba: Odpusť, Bože, že niekedy skrývam Tvoje svetlo. Niekedy mi chýba slanosť svätosti. Prosím, buduj vo mne vieru v Teba, nech neverím, že je dôležitejšie páčiť sa ľuďom, ako Tebe. Konaj cezo mňa Svoje dobré veci. Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Jozef Grexa st.

Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko. Žalmy 59,17
Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von.