Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.12.2021

Závierka občianskeho roka. Silvester
V tvojej ruke je môj čas. Žalm 31,16a

Rimanom 8,31b-39
31  Keď Boh za nás, kto proti nám? 32 Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? 33 Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. 34 Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. 35 Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. 38 Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 39 ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Za pozlátko. Končí sa ďalší rok. Rok plný výziev, zvratov, hrozieb, od malých – neviditeľných, až po globálne. Celý tento rok bol pre nás výzvou: komu alebo čomu budeme dôverovať; v čom, alebo v kom nájdeme istotu a pokoj. Verím, že sme dovolili, aby Duch Svätý otvoril „oči nášho srdca“, aby sme dokázali vidieť za pozlátko tohto sveta, za reklamy, pózy, make-upy a silácke postoje, dokonalé a vyšportované telá, za tú fasádu dostatku, hromadenia vecí, nekonečného užívania zábavy a ohlupovania sa médiami, TV a internetom. Za týmto pozlátkom sme mohli vidieť neistotu, úzkosť, depresie, strach z budúcnosti, nedostatku a smrti. Verím, že o to viac nám Boh lámal Svojím Duchom srdcia, aby sme túžili a chceli niesť evanjelium tomuto stratenému svetu. No, mali sme mu čo priniesť? Žili sme zakorenení v Ježišovi Kristovi – v istote, že v Ňom máme naozaj úplne VŠETKO? Že nás nik a nič nemôže odlúčiť od Božej lásky? Že čokoľvek by sa nám v živote prihodilo, BOH to má plne pod kontrolou a vo Svojej dokonalej starostlivosti? Prehodnoťme v duchu dnešného textu svoj život a postavme ho do Božieho svetla! Verím, že Mu máme byť za čo vďační. Ak nie, chopme sa v pokání nových šancí, ktoré pre nás Boh pripravil!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že máš všetko pod kontrolou. Odpusť, že sa spod nej niekedy snažíme dostať. Udržiavaj nás v Tvojej blízkosti a pod Tvojou vládou. Amen.
Pieseň: ES 65
Autor: Stanislav Kocka

Ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli: „Zhrešili sme, keď sme reptali proti Hospodinovi a proti tebe. Pros za nás Hospodina, aby nás zbavil hadov!“ Mojžiš sa teda modlil za ľud. 4.Mojžišova 21,7
Majte súcit s tými, čo pochybujú. Júdov 22

Matúš 13,24-30 :: Kazateľ 3,1-15 :: Žalm 46 :: Modlíme sa za: Evanjelickú a.v. cirkev na Slovensku