Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.3.2020

Marek 14,12-16
12 V prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali Mu učeníci: Kde chceš, aby sme Ti šli pripraviť hod veľkonočného baránka? 13 I poslal dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do mesta, tam vás stretne človek, ktorý ponesie krčah vody; choďte za ním, 14 a kam vojde, povedzte pánovi domu: Majster sa spytuje: Kde je pre mňa sieň, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? 15 A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, (už) pripravenú; tam nám ho pripravte. 16 Učeníci vyšli a príduc do mesta, našli všetko tak, ako im povedal; i pripravili veľkonočného baránka.

Zdanlivo nepodstatné. V slede udalostí odsúdenia, ukrižovania a vzkriesenia Pána Ježiša sa nám správa o príprave miesta Poslednej večere môže javiť, ako nie veľmi podstatná, nie veľmi významná. A predsa v tejto zdanlivo nepodstatnej správe o príprave miestnosti sa ukrýva posolstvo viery, ktoré prezrádza výnimočnosť – Božskosť Pána Ježiša Krista: „Stretne vás človek, ktorý ponesie krčah vody.“ Racionálne zmýšľajúci človek si musí položiť otázku: Ako to vedel? Ostalo v pozadí príbehu niečo nevypovedané? Evanjelista Marek chce sprostredkovať čitateľom vieru, že udalosť ukrižovania a všetko s ňou spojené, nebola náhoda. Veď Pán Ježiš vedel, že kráča v ústrety smrti a predpovedal to. Nie ako tušenie zlého konca, ale ako naplnenie Božieho plánu spásy. Zdanlivo bezvýznamná poznámka môže byť pre nás povzbudením. Nie sme obeťami náhod ani chaosu. Pán Ježiš je Pánom situácie aj dnes. Spoľahnime sa na Neho a vložme do Jeho rúk všetko, čo nás čaká. Ak sme svoj život dali do služby Jemu, On nám ukáže správnu cestu, miesto aj ľudí a nič nenechá na náhodu. V Ňom je náš pokoj.
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, do Tvojich rúk vkladáme svoj život. Vieme, že Ty máš pre nás najlepší plán. Ty nám ukazuj cestu a veď nás! Daruj nám istotu a do duše pokoj! Ďakujeme Ti, že sa o nás postaráš. Amen.
Modlitba: ES 250
Autor: Katarína Hudáková

Aj tí, čo sú vzdialení, prídu a budú budovať Hospodinov chrám. Zachariáš 6,15
Skrze Ježiša Krista ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu. Efežanom 2,22

Jób 19,21-27 :: Modlíme sa za: Ladzany (Ho)