Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.5.2020

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
„Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ – znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6

Ján 14,15-27
15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. 18 Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť. 20 V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. 22 Povedal Mu Judáš, nie ten Iškariotský: Ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám, a nie svetu? 23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, keď som bol s vami. 26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!

Duch Svätý nám dáva schopnosť porozumieť Božiemu Slovu. Evanjelista Ján používa pre Ducha Svätého jedinečný pojem – Paraklétos. V prečítanej stati ho máme preložený ako Radca (v. 16). V Evanjelickom preklade Biblie sú uvedené aj ďalšie možnosti jeho prekladu – Pomocník, Obranca, Utešiteľ. Týmto pojmom sa v Starej Zmluve označovali pomocníci kňaza Ezdráša, levíti, ktorí Božiemu ľudu vysvetľovali Písmo. Po návrate z Babylonského zajatia už mnohí Izraelci nerozumeli hebrejčine, pôvodnému jazyku, v ktorom bola napísaná Stará Zmluva. V Babylone hovorili po aramejsky, preto potrebovali pomocníkov, radcov, ktorí im Božie Slovo preložili a vysvetlili tak, aby mu rozumeli a pochopili ho. Keď sa tak stalo, spôsobilo to v Božom ľude obrovské pohnutie k pokániu – návrat k Bohu (Neh 8). – – Keď Pán Ježiš hovorí Svojim učeníkom: „dám vám Parakléta“ (J 14,16), v závere prečítanej state hovorí: „Radcu, Ducha Svätého, ktorý vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čokoľvek som vám hovoril“ (J 14,26). – – Boží Duch nás vyučuje Božiemu Slovu. Robí nám ho zrozumiteľným. Dáva nám schopnosť rozumieť tomu, čo nám povedal Pán Ježiš Kristus. Správne pochopené slovo nami pohne… Privedie nás k nebeskému Otcovi, k osobnému vzťahu k Nemu, k ozajstnej viere, k láske a k pokániu, k návratu k Bohu. Pochopíme, že milovať Boha je to najviac.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za Parakleita, ktorý nás vedie životom, dáva poznanie Biblie a vedie k osobnému vzťahu s Tebou. Odpusť, že niekedy Ho nevnímame, lebo máme život preplnený vecami, ktoré si nám nedal. Urob nás citlivejšími na Jeho vedenie. Amen.
Pieseň: ES 253
Autor: Ján Hroboň

Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole k poľu pripájajú, takže niet miesta a sami zostanete bývať uprostred krajiny! Izaiáš 5,8
Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. 1.Korinťanom 12,13

Skutky apoštolov 2,1-21 :: Efežanom 1,3-14 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelickej mládeže