Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.7.2020

Marek 4,10-20
10 Keď (Ježiš) ostal sám, tí, čo stáli okolo Neho s dvanástimi, opýtali sa Ho na podobenstvá. 11 Povedal im: Vám je dané tajomstvo kráľovstva Božieho, ale tamtým, ktorí sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, 12 aby očami hľadeli, ale nevideli, a ušami počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a nebolo im odpustené. 13 Potom im povedal: Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky podobenstvá? 14 Rozsievač rozsieva slovo. 15 Kraj cesty (zasiate zrno) sú tí, ku ktorým, keď počúvajú, hneď prichádza satan a berie slovo do nich zasiate. 16 Podobne na skalnatú pôdu (zasiate) sú tí, ktorí, keď počúvajú slovo, hneď ho prijímajú s radosťou, 17 ale nemajú koreň v sebe, sú chvíľkoví; len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršia. 18 A iné, do tŕnia zasiate, sú tí, čo počúvajú slovo, 19 ale prichádzajú starosti sveta, klam bohatstva a iné rozličné žiadosti a udusia slovo, takže zostáva bez úžitku. 20 A do dobrej zeme zasiate sú tí, čo počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok tridsaťnásobný, šesťdesiatnásobný i stonásobný.

Kam sa chodíš pýtať? Dnešná stať hovorí o tom, že človek nie vždy všetko hneď pochopí a nie všetkému rozumie. Tak to bolo aj s učeníkmi a niekoľkými ďalšími, ktorí stáli okolo Ježiša. Kedysi nás v škole učili, že nie je najdôležitejšie všetko vedieť, ale dôležité je vedieť, kde to možno nájsť. Učeníci a tých niekoľko ľudí z dnešného textu hľadalo pri prameni – priamo u Ježiša. Dnes tu nie je Pán Ježiš fyzicky prítomný, ale zanechal nám Svätého Ducha a Svoje Slovo, ktoré má odpovede na všetky dôležité otázky časného i večného života. Kam sa chodíš pýtať? Kde hľadáš odpovede v rôznych situáciách? Jednou zo zásad reformácie je „jedine Písmo“ a jednou z Lutherových zásad „Písmo sa Písmom vykladá“. Môžeme dnes povedať, že toto Slovo živého Boha viac ovplyvňuje náš život, ako liberálna teológia usilujúca sa prispôsobiť náboženstvo historizmu, súdobej svetskej kultúre, sociálnym a politickým teóriam? Modlime sa dnes o vedenie Duchom Svätým, aby sme ako jednotlivci i cirkev viac počúvali a prijímali Božie Slovo. Ono nás privádza k Ježišovi. Potom budeme môcť prinášať i niekoľkonásobný úžitok.
Modlitba: Bože, daj nám hlbokú lásku k Tvojmu slovu. Daj nám silnú vieru, že v Ňom nachádzame večný život. Daj nám smäd po Tebe, nech Ťa dychtivo hľadáme. Amen.
Pieseň: ES 282
Autor: Miro Trúsik

Nerozširuj nepravdivú správu. 2.Mojžišova 23,1
Pavol píše: Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník a správne podáva slovo pravdy. 2.Timotejovi 2,15

Lukáš 22,14-20 :: Modlíme sa za: Ružomberok (Lo)