Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.2.2020

1.Korinťanom 5,9-13
9 Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi; 10 nie so smilníkmi tohto sveta vôbec, ani s lakomcami, vydieračmi alebo modloslužobníkmi, veď tak by ste museli ujsť zo sveta. 11 Ale teraz som vám napísal, aby ste neobcovali s takým, ktorý sa menuje bratom, a pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec, vydierač. S takými ani len nejedávajte! 12 Veď čože mám súdiť takých, ktorí sú mimo nás? Či vy nemáte súdiť tých, čo sú spomedzi nás? 13 A tých, čo sú mimo, súdiť bude Boh. Vyvrhnite toho zlostníka spomedzi seba!

Ktorý sa menuje bratom! Niekedy máme tendenciu prísne súdiť ľudí zo sveta, ľudí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána. Prekáža nám ich spôsob života, ich hodnoty, konanie… Často ich súdime, napomíname, snažíme sa ich „napraviť“. Zabúdame však, že my nemáme moc zmeniť srdce človeka, že ono môže byť zmenené len mocou Kristovej obete, Kristovho kríža. Ľuďom, ktorí ešte neprijali spasenie a Pánovu milosť, teda nemáme byť sudcami, ale svedkami. A predsa máme právo niekoho napomínať i súdiť. Koho? Brata? Sestru? Alebo – povedané slovami apoštola – toho, „ktorý sa menuje bratom, a pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec, vydierač“. Navzájom sa máme Slovom Božím napomínať k tomu, aby sme svoj život žili na Božiu chválu a česť. Veď „… sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť“ (Ef 2,10). Do života Božích detí nepatrí smilstvo, lakomstvo, modloslužba ani opilstvo. Ako často to však v našich zboroch vidíme?! Majme odvahu v láske napomínať toho, kto sa menuje naším bratom a aj my prijmime s pokorou napomenutie iných. Aby sme poslúžili príkladom vlastného života.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Ducha Svätého, ktorý dokáže premôcť hriech v našich údoch. Ďakujeme, že to koná aj skrze napomínanie od druhých kresťanov. Prosíme, daj nám pokoru a citlivosť prijať toto napomínanie a napomínať správne. Amen.
Pieseň: ES 46
Autor: Mikušová Danka

Biedni a chudobní hľadajú vodu, a niet jej. Ich jazyk vysychá od smädu. Ja, Hospodin, im odpoviem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Izaiáš 41,17
Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. Zjavenie Jána 21,6

Ján 1,43-51 :: Modlíme sa za: Hontianske Tesáre (Ho)