Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.3.2020

1.Korinťanom 14,1-5
1 Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá; 3 ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. 4 Kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje. 5 Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali, lebo ten, kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, ak to len nevyloží, aby sa cirkev budovala.

O čo sa usiluješ a za čo horlíš? To, čo napísal ap. Pavol hneď v prvom verši, je príkaz, imperatív. O dôležitosti a nenahraditeľnosti lásky hovoril v predchádzajúcej kapitole. Ak sa teda usilujem o čokoľvek iné (nech by šlo o akýkoľvek ušľachtilý cieľ), moja námaha je márna. Pred Bohom má cenu iba úsilie, ktoré vychádza z lásky. Hneď za tým Pavol uvádza ďalší imperatív: „horlite“ – čo možno preložiť aj ako: 1.horlivo sa usilujte, namáhajte; 2. žiarlite (= obrovská túžba po niečom). Nezdá sa mi, že by medzi nami bolo možné vnímať takúto horlivosť, obrovskú túžbu po tom, aby nás Duch Svätý viedol v Jeho službe. Najčastejšie horlíme proti sebe navzájom. Sú medzi nami takí, ktorí považujú dar jazykov za prejav vyvyšovania sa nad ostatných. Túžbou ap. Pavla bolo, aby sa každý kresťan mohol skrze tento dar vnútorne budovať (v. 4-5). A predsa, ešte viac túžil po tom, aby sme si vzájomne slúžili darom prorockého slova. Dar proroctva nie je predpovedanie budúcnosti. Podľa v. 3 je to budovanie, napomínanie a potešovanie. Úlohou starozmluvných prorokov bolo hovoriť Božie Slovo do konkrétnej situácie národa alebo jednotlivca, aby všetci vedeli, čo robiť. Táto služba medzi nami chýba. Horlime, prosme o tento duchovný dar!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám ponúkaš dary Tvojho Ducha na spoločný úžitok. Odpusť, že za tieto dary nehorlíme. Rozhorli nás Svojou láskou, nech túžime byť darom, ktorý prináša Tvoje slová povzbudenia a napomenutia pre všetkých. Amen.
Pieseň: ES 176
Autor: Ľubomír Ďuračka ml.

Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina! Žalmy 115,11
Aby Boh osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. Efežanom 1,18

5.Mojžišova 8,11-18 :: Modlíme sa za: Kežmarok (Ta)