Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.4.2020

Marek 14,43-52
43 Hneď nato, keď ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších s mečmi a kyjmi. 44 Jeho zradca bol s nimi dohovorený; povedal im totiž: Ktorého pobozkám, ten je; chyťte Ho a spoľahlivo odveďte! 45 Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Majstre! A pobozkal Ho. 46 Oni však položili ruky na Neho a zlapali Ho. 47 Ale jeden z tých, čo stáli pri Ňom, tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 48 Ježiš im povedal: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, aby ste ma zlapali. 49 Býval som deň čo deň medzi vami, učil som v chráme, ale nezlapali ste ma; ale to preto, aby sa naplnili Písma! 50 I opustili Ho všetci a utiekli. 51 A šiel za Ním mládenec, majúc len plachtu na holom tele; aj toho zlapali. 52 Ale on, pustiac plachtu, ušiel nahý.

Zajatý Boh. Aký nezmysel, aby človek zajal Boha! Aby človek zviazal Bohu ruky a odviedol Ho pred súd! Aby sa človek „zmocnil“ Boha! Aby človek súdil Boha! Je to postavené na hlavu, a predsa to nie je výmysel, ale skutočnosť. Totiž – Boh sa necháva zajať. On sa necháva… zradiť, zviazať, odviesť, odsúdiť, mučiť, zabiť. Ľudská logika vraví: bojuj alebo utekaj. Láska hovorí: nechaj sa! Nepochopiteľná Ježišova láska k nám Ho viedla k zlomovému bodu dejín – Boh sa stáva zajatcom v rukách človeka. Necháva ľudí vládnuť nad Sebou, rozhodovať o Jeho živote, či smrti. Všemohúci Boh sa stáva ovečkou na zabitie. Až tak ďaleko siaha Jeho láska k nám! – – A ako je to s tebou? Rozhoduješ sa podľa racionálneho vzorca, ktorý hovorí: „bojuj alebo utekaj“? Alebo podľa lásky, ktorá v Ježišovom kríži siaha až k tvojmu srdcu a hovorí: „nechaj sa“? Ak vieš, že si na strane Víťaza, nemusíš bojovať, utekať ani sa báť, ako učeníci. Na ceste k víťazstvu Lásky sa môžeš „nechať zajať“ službou iným ľuďom. Vzdať sa v hádkach, vydržať krivdu, „nechať sa“… z lásky. Ako On.
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že si sa nechal zabiť za mňa. Odpusť, že to niekedy len využívam a nenasledujem Ťa. Dávaj do mňa Tvoju myseľ, nech žijem skutočnou láskou, ktorá sa dáva. Amen.
Pieseň: ES 448
Autor: Jozef Grexa ml.

Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa Svojej vôle. Žalmy 115,2.3
Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Rimanom 1,20

Lukáš 18,31-43 :: Modlíme sa za: Levoča (Ta)