Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.5.2020

1.Petrov 3,13-17
13 Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte, 15 ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach! Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, 16 pravda, v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné správanie v Kristovi, práve v tom boli zahanbení, v čom vás ohovárajú. 17 Lepšie je totiž, aby ste trpeli, ak je to vôľa Božia, konajúc dobro, a nie zlo.

Trpezlivosť v utrpení. Apoštol adresoval posolstvo tohto listu kresťanom v diaspore, ktorí žili uprostred nepriateľského, pohanského sveta. Považovali ich za cudzí prvok, nepriateľov spoločnosti, a podľa toho s nimi aj zaobchádzali. Peter povzbudzuje veriacich ku kresťanskej trpezlivosti a vytrvalosti v dobrom. Dáva im za príklad Spasiteľa na kríži, ktorý ako Boží Baránok na krutosť a rúhanie nepriateľov najskôr mlčí, potom sa obracia na nebeského Otca: „Otče, odpusť im, lebo nevedia,čo činia.“ To dojalo aj tvrdého rímskeho dôstojníka pod krížom, ktorý vyznal: „Tento bol naozaj Syn Boží.“ Biblia nám dáva viaceré príklady, ako Boží pokoj a trpezlivosť veriacich premáhali nepriateľov. Keď sa Pavel a Sílas vo väzení (po krutom zbičovaní) modlia a spievajú piesne na oslavu Božiu, u žalárnika dochádza k prekvapujúcemu divu viery. Aj Danielov pokoj a sila modlitby dokázali zavrieť levom tlamy. „Trpezlivosť ruže prináša“ – to platí dvakrát o kresťanskej trpezlivosti. A či za každým dobrým dielom nestojí mnoho trpezlivosti? Len trpezlivosťou môže rodič a učiteľ dobre vystrojiť dietky do života. Kedy sme sa naposledy takto zachovali? Tam, kde strácame trpezlivosť, necháme sa ovládať egom a hriešnymi pudmi, zlyhávame. Spochybňujeme naše svedectvo. Božie Slovo nás dnes povzbudzuje (Jk 5,7 a Mt 5,8-12).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás uznávaš za hodných trpieť pre Teba. Odpusť, že si nevážime túto výsadu Kristových nasledovníkov. Posilňuj našu vieru a lásku k Tebe, nech prijímame kríž – utrpenie, ktoré vedie k záchrane druhých. Amen.
Pieseň: ES 546
Autor: Rasťo Hvožďara

Zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Žalmy 107,3.8
Sluha povedal: „Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto.“ Nato pán povedal sluhovi: „Vyjdi na cesty a poľné cestičky a koho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa mi naplnil dom.“ Lukáš 14,22-23

1.Mojžišova 1,6-8 :: Modlíme sa za: Merník (Šz)