Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.6.2020

2.Timotejovi 4,1-8
1 Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zaväzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľovstvo: 2 zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. 3 Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, 4 odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 5 Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu. 6 Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! 7 Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. 8 Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.

Vytrvalosť v službe bez ohľadu na okolnosti. Pavel pokračuje výzvou ku konaniu. Nie je to len taká výzva. Je to záväzok pred Ježišom, ktorý nie je ten sladučký „ježiško“, ale Sudca živých i mŕtvych. Záväzok tkvie v tom, že Timotej mal za každých okolností „strieľať na bránku“, t. j. využiť každú príležitosť na zvestovanie, svedectvo, pastoračné pôsobenie – v dobrom i v zlom. K tomu patrí aj prísnosť a napomínanie – so všetkou trpezlivosťou. Neočakávajme automatické zlepšovanie vecí. Naopak, ľudia budú stále menej ochotní počúvať takéto „moralizovanie“. Výsledkom bude ideová slepota, keď si ľudia vyhľadávajú a uprednostňujú tie informácie, ktoré podporujú ich predsudky. Radšej počúvajú populistov, ako by mali byť konfrontovaní s pravdou. Kde mizne viera, nastupuje povera. Aj medzi kresťanmi. My však máme konať našu službu bez ohľadu na tieto reakcie a okolnosti. Potrebujeme odolnosť, aby sme obstáli. Vyzbrojme sa triezvosťou, vytrvalosťou a usilovnou prácou aj v ťažkostiach, s cieľavedomým smerovaním. Pavel odovzdáva štafetu duchovnej služby do rúk Timotea. Timoteus ju odovzdal ďalej, a tak ďalej a ďalej… a my sme ďalším ohnivkom tejto reťaze. Sľúbená odmena je pripravená pre každého verného služobníka. Aj pre nás.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že si ma skrze niekoho priviedol k viere a nasledovaniu Krista. Ďakujem, že aj cezo mňa chceš viesť ďalších, aby Evanjelium zachránilo mnohých. Odpusť, keď sa nechám zastrašiť a pridaj odvahu hlásať Tvoje slovo. Amen.
Pieseň: ES 462
Autor: Ondrej Kolárovský

Dávid odvetil Filištíncovi: „Ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha.“ 1.Samuel 17,45
Stojte, teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Efežanom 6,14-15

2.Korinťanom 3,2-8(9) :: Modlíme sa za: Ožďany (Ri)