Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.6.2022

Galatským 6,1-18
1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. 2 Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. 4 Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. 5 Lebo každý ponesie svoju ťarchu. 6 Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. 7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! 8 Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život. 9 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. 10 A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. 11 Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou. 12 Tí, ktorí sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás dať sa obrezať, ale iba preto, aby ich pre kríž Krista Ježiša neprenasledovali. 13 Lebo ani sami obrezaní nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa dali obrezať a oni sa mohli vychvaľovať vaším telom. 14 Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. 15 Lebo ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení. 16 A pokoj a milosrdenstvo tým, ktorí budú konať podľa tohto pravidla, a podobne aj Izraelovi Božiemu. 17 A ďalej nech ma už nik ničím neobťažuje! Lebo ja znaky Ježišove nosím na tele. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vaším duchom, bratia. Amen.

Jedni druhých bremená znášajte. Niekedy by sme radšej pomohli niesť nejaké fyzické bremeno. Tu však ide o duchovné bremeno v rôznych podobách. Túto duchovnú službu nesenia Evanjelia máme niesť všetci. Áno, každý – svojím dielom, svojím darom: Niekto slúži slovom, niekto vie dobre veci zabezpečiť organizačne. Ďalší je šikovný v hospodárskych veciach a ďalší, ako čítame, „nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje.“ Rizikom je, že niektorí chcú byť úplne „duchovní“ a iní si zase môžu povedať, že to netreba brať tak vážne, veď Pán stále neprichádza… A tak vo svojom živote viery ochabnú. Preto nás Božie slovo na tomto mieste napomína k vernosti a zodpovednému zaobchádzaniu so slobodou, do ktorej nás Kristus oslobodil. Chváliť sa svojím životným výkonom nikomu neprospeje. Apoštol zdôrazňuje, že ak sa má chváliť, tak len „krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu“. Pod krížom sme slobodu získali od Pána Ježiša, a tam by sme mali vždy prísť, keď sa nám zdá, že sa nás chytá duchovná pýcha. Ak sa nám zdá, že už vo svojom zbore neslúžime s takou láskou, pokorou a nadšením. Môže prísť moment, že sa potrebujeme vrátiť k prvej láske – ku Kristovi. A to môžeme len v modlitbe pod krížom Spasiteľa a v spoločenstve bratov a sestier. Preto je také dôležité: „Jedni druhých bremená znášajte“…
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si nás stvoril ako Svoje telo, ktorým konáš Svoju lásku. Odpusť, že na to zabúdame. Duchu Svätý, rozlievaj v nás Svoju lásku, aby sme pomáhali núdznym, aj tým, čo slúžia! Amen.
Pieseň: ES 482
Autor: Ján Jančo

Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu vo dne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil. 2.Mojžišova 13,21
Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej. Rímskym 15,4

Zachariáš 4,1-14 •  Modlíme sa za: Liptovská Kokava (LOS)