Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.7.2020

1.Kráľov 13,11-34
11 V Bételi býval istý starý prorok. Prišli jeho synovia a rozpovedali mu všetko, čo vykonal Boží muž v ten deň v Bételi, totiž slová, ktoré povedal kráľovi. Keď to rozpovedali svojmu otcovi, 12 on im povedal: Ktorou cestou odišiel? Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Judska. 13 Nato povedal svojim synom: Osedlajte mi osla! Keď mu ho osedlali, vysadol naň 14 a odišiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom. Opýtal sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska? Odpovedal: Ja som. 15 Potom mu povedal: Poď so mnou domov a zajedz si! 16 On však odvetil: Nesmiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tomto mieste. 17 Lebo ku mne prehovoril Hospodin vo svojom slove: Nejedz tam chlieb, nepi vodu a nevracaj sa cestou, ktorou si šiel tam! 18 Nato mu povedal: Ja som tiež prorok ako ty, a anjel ku mne prehovoril Hospodinovým slovom: Vráť ho k sebe do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody. Klamal ho. 19 Vrátil sa teda s ním, jedol chlieb v jeho dome a napil sa vody. 20 Ako tak sedeli za stolom, zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi, ktorý ho vrátil, 21 a zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Judska: Takto vraví Hospodin: Pretože si sa protivil Hospodinovej reči a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal tvoj Boh, Hospodin, 22 ale si sa vrátil, jedol si chlieb a pil si vodu na tomto mieste, o ktorom som ti hovoril: Nejedz tam chlieb a nepi vodu! nevojde tvoja mŕtvola do hrobu tvojich otcov. 23 Potom, keď sa najedol a napil, osedlal osla prorokovi, ktorého vrátil. 24 Keď prorok šiel, stretol ho na ceste lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola bola pohodená na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev stál vedľa mŕtvoly. 25 Práve šli okolo mužovia a zazreli mŕtvolu pohodenú na ceste, aj leva stojaceho vedľa mŕtvoly. Šli teda a vyrozprávali, čo videli v meste, v ktorom býval starý prorok. 26 Keď to počul prorok, ktorý ho vrátil z cesty, povedal: Je to Boží muž, čo sa sprotivil Hospodinovej reči, takže Hospodin ho vydal levovi. Ten ho roztrhal a usmrtil podľa slova, ktoré mu hovoril Hospodin. 27 Potom povedal synom: Osedlajte mi osla! Keď mu ho osedlali, 28 odišiel a našiel mŕtvolu pohodenú na ceste. Osol a lev stáli vedľa nej. Lev nezožral mŕtvolu a neroztrhal osla. 29 Prorok zodvihol mŕtvolu Božieho muža, uložil ju na osla a priniesol späť. Došiel do mesta starého proroka, aby ho oplakal a pochoval. 30 Potom uložil jeho mŕtvolu do svojho hrobu a žalostil nad ním: Ach, brat môj! 31 Keď ho pochoval, povedal svojim synom: Keď zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný Boží muž. Moje kosti uložte vedľa jeho kostí. 32 Lebo sa iste splní slovo, ktoré prevolal na pokyn Hospodinov proti oltáru v Bételi a proti všetkým výšinovým svätyniam, čo sú v samárskych mestách. 33 Po tejto udalosti sa Járobeám neodvrátil od svojej zlej cesty, ale znovu určil výšinových kňazov z vrstiev ľudu. Komu sa chcelo, toho ustanovil výšinovým kňazom. 34 To bolo pre Járobeámov dom podnetom k hriechu, aby bol vykynožený z povrchu zeme.

Komu verím? Prorok oklame Božieho muža. Vlastný vlastného. Klamstvom príde nevinný človek o život. „Šokantné“, povedal by televízny klasik. Ako je možné rozpoznať, kedy človek hovorí pravdu a kedy klame? Biblia potvrdzuje, že to, čo povie Hospodin, sa vždy splní, ale niekedy sa vyplnia aj slová falošných prorokov, aby Boh Svoj ľud vyskúšal. Náš príbeh o odlíšení falošného proroka od pravého patrí k extrémnym prípadom Biblie, ktorý má svoj duchovný význam. Napríklad hľadanie pravého proroka. My sme dnes vo výhode. Biblia uvádza zasľúbenie pravého proroka ústami Mojžiša a zároveň aj naplnenie tohto proroctva v Ježišovi Kristovi (5 M 18,15; Sk 3,22): „Hospodin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov, toho poslúchajte.“
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že si Pravda, že Ti môžem úplne dôverovať. Odpusť, keď sa upnem na ľudí viac než na Teba a ublížim tak aj sebe, aj im.