Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.7.2022

Kniha sudcov 16,4-22
4 Potom sa v údolí Sórék zaľúbil do ženy menom Delíla. 5 Prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: Zváb ho a dozveď sa, v čom je jeho veľká sila a čím by sme ho mohli premôcť, zviazať a zdolať ho; každý z nás ti dá tisícsto šekelov striebra. 6 Delíla povedala Samsonovi: Povedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa zdolali. 7 Samson jej povedal: Ak ma poviažu siedmimi čerstvými lukovými strunami, ktoré ešte nevyschli, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. 8 Filištínske kniežatá doniesli jej sedem čerstvých lukových strún, ktoré ešte nevyschli, a ona ho nimi poviazala. 9 Niekoľkí mužovia striehli v jej komore. Skríkla na neho: Filištínci idú na teba, Samson! On však roztrhol struny, ako sa trhá niť kúdele, keď sa jej dotkne oheň. Nedozvedeli sa tajomstvo jeho sily. 10 Vtedy Delíla povedala Samsonovi: Hľa, oklamal si ma. Teraz mi povedz: Čím ťa možno poviazať? 11 Odpovedal jej: Ak ma poviažu novými povrazmi, ktoré ešte nepoužívali k práci, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. 12 Delíla vzala nové povrazy a poviazala ho nimi, kým oni striehli v jej komore. Potom zvolala na neho: Filištínci idú na teba, Samson! Ale on ich postŕhal z ramien ako nite. 13 Teraz povedala Delíla Samsonovi: Doteraz si ma klamal a luhal si mi. Povedz mi: Čím ťa možno poviazať? Odpovedal jej: Keby si splietla sedem pramienkov vlasov mojej hlavy s osnovou a upevnila by si kolíkom, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. 14 Vtedy ho uspala a splietla sedem pramienkov jeho vlasov s osnovou a upevnila kolíkom. Potom zvolala na neho: Filištínci idú na teba, Samson! Tu sa prebudil zo spánku a vytrhol kolík s tkáčskym člnkom i s osnovou. 15 Ale ona mu dohovárala: Ako môžeš povedať, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne? Trikrát si ma už oklamal a nepovedal si mi, v čom je tvoja veľká sila. 16 Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na smrť, 17 otvoril jej celé srdce a povedal: Britva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvätencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia. 18 Keď Delíla videla, že jej odhalil celé srdce, dala zavolať filištínske kniežatá a povedala im: Tentoraz poďte, lebo mi odhalil celé svoje srdce. A filištínske kniežatá prišli k nej a doniesli so sebou aj striebro. 19 Ona ho uspala vo svojom lone a zavolala človeka, ktorý mu ostrihal sedem pramienkov hlavy. Samson začal slabnúť a sila ho opustila. 20 Vtom zvolala: Filištínci idú na teba, Samson! Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si: Vyviaznem z toho ako dosiaľ, strasiem sa ich. Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho. 21 Filištínci ho chytili, vypichli mu oči a odviedli ho do Gazy. Tam ho sputnali okovami a vo väzení musel mlieť zrno. 22 Potom, po ostrihaní, začali mu rásť vlasy na hlave.

Obyčajný človek s neobyčajnou silou – silou od Pána Boha. Príbeh Samsona a jeho podľahnutie Delíle nám ukazuje, aký je človek náchylný k zlyhaniam. Zdalo by sa, že takto obdarovaný človek Pánom Bohom dokáže prekuknúť lesť, ktorá na neho číha. No nestalo sa tak. – – Nie vždy má zlo podobu agresie, hnevu, závisti, či ohovárania alebo vykonania niečoho nečestného. Niekedy k nám prichádza, ako príjemná hudba slov, ktorá nás vábi k niečomu, čo sa Pánu Bohu nemusí páčiť. Mnohé naše túžby a myšlienky nemusia byť v súlade s tým, čo sa Pánu Bohu páči. Možno si to mnohokrát rôzne ospravedlňujeme alebo nevšímame. Ak necháme priestor pre diabla, hoc´ i len malú štrbinku, môže z toho vzniknúť poriadna diera, ktorá zapríčiní vzdialenie sa Božej blízkosti a náš úsudok môže byť oslabený. Ako sa tomu dá zabrániť? Určite to každý z nás veľmi dobre vie: Starajme sa o svoj duchovný život, nezanedbávajme čas s Pánom, na modlitbách, s piesňami chváliacimi nášho Boha. Skúmajme, čo je dobré, milé a príjemné nášmu Bohu a prosme Ho o silu podľa toho aj konať. Buďme Mu blízko, lebo On je nám blízko vždy.
Modlitba: Bože,