Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.2.2020

1.Korinťanom 6,1-11
1 Keď má niekto spor s niekým, či sa opováži súdiť pred nespravodlivými, a nie pred svätými? 2 A či neviete, že svätí budú súdiť svet? A keď vy máte svet súdiť, či nie ste hodní súdiť malichernosti? 3 Či neviete, že anjelov súdiť budeme? Nie veci všedného života! 4 Keď máte teda súdy o veci všedného života, či si posadíte za sudcov takých, čo nemajú vážnosť v zbore? 5 Na vaše zahanbenie hovorím; či niet medzi vami ani jedného rozumného, čo by vedel rozsúdiť (spor) medzi bratmi? 6 Ale brat sa súdi s bratom, a to pred neveriacimi!? 7 Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu? 8 Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! 9 Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, 10 ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! 11 A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

Držme sa zdravého rozumu! V liste Korintským Pavel píše mnoho dôležitých duchovných právd. Nájdeme tam hymnu lásky, aj slávnu kapitolu o vzkriesení. A nájdeme tam aj napomenutie: „kresťania, majte zdravý rozum, nesúďte sa medzi sebou, navyše pred neveriacimi!“. Pavel popri vznešených témach píše aj o takejto „neduchovnej“ záležitosti, ako sú naše ľudské súdy. Žiaľ, aj s týmto sa v živote stretávame. Sme už takí. Často nedokážeme riešiť veci svojho bežného spolužitia rozumne. Nevieme sa dohodnúť. Nechceme sa dohodnúť. Skončíme v hlbokých sporoch, v najhoršom prípade – aj na súde. Najčastejšie je dôvodom naše JA. Vidíme situáciu len zo svojho pohľadu. Sme presvedčení len o svojej pravde. Nepripustíme fakt, že by sa veci mohli mať aj inak. Odmietame niesť zodpovednosť. Ani nie sme ochotní sa o tom zhovárať. A pritom zdravý rozum hovorí, že práve toto je cesta – komunikovať, hľadať riešenie. Aj Božie Slovo hovorí, že toto je cesta. Nebyť sebecký, nebyť pyšný, myslieť na iných, na spoločné dobro. Toto je cesta Božia aj cesta zdravého rozumu, lebo Pán Boh rozmýšľa skutočne zdravo a nanajvýš rozumne. Učme sa od Neho!
Modlitba: Odpusť, Bože, naše snahy súdiť sa. Hlavne súdiť sa pred svetom. Premieňaj naše srdcia zo sebeckých na láskavé, nech máme snahu dohodnúť sa a hlavne nasledovať IBA TEBA, aby neboli rozbroje. Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Ján Velebír ml.

Hospodin ma zachránil, preto chcem hrať na strunové nástroje po všetky dni svojho života pred Hospodinovým domom. Izaiáš 38,20
Chromý vyskočil, postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Skutky apoštolov 3,8

Ján 3,31-36 :: Modlíme sa za: Horná Lehota (Zv)