Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.3.2020

1.Korinťanom 14,6-19
 6 A preto, bratia, čo by som vám osožil, keby som prišiel k vám a hovoril jazykmi, a nehovoril vám alebo slovami zjavenia alebo poznania alebo proroctva alebo učenia? 7 Veď aj neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či je to flauta či citara, ak by nevydávali rozdielne zvuky, ako by sme vedeli, čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude pripravovať do boja? 9 Tak aj vy, ak nevydáte jazykom zrozumiteľné slovo, kto bude vedieť, čo hovoríte? Budete hovoriť len do vetra. 10 Veď kto vie, koľko rozličných rečí je na svete, a ani jedna z nich) nie je bez hlasu. 11 Keď teda nepoznám zmysel hlasu, budem cudzincom tomu, čo hovorí, a ten, čo hovorí, bude mne cudzincom. 12 Tak aj vy, keďže horlíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste sa rozhojňovali v nich na budovanie cirkvi. 13 Preto, kto hovorí jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať. 14 Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. 15 Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou, žalmy spievať duchom a žalmy spievať aj mysľou. 16 Lebo ak (len) duchom dobrorečíš, ako povie prítomný prostý človek: Amen! na to, za čo si dobrorečil, keď nevie, čo si hovoril? 17 Ty, pravda, krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nevzdeláva. 18 Ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci, 19 ale v cirkvi radšej chcem prehovoriť päť slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov nezrozumiteľným jazykom.

Nie sme si navzájom cudzincami? Veľmi rýchlo dokážeme druhých odsúdiť a izolovať sa od nich len preto, že sú iní, že slúžia inými darmi alebo inými formami, ktorým nerozumieme. Apoštol nechcel týmito slovami znevážiť dar jazykov. Sám týmto darom slúžil (v. 18). A predsa všetkých povzbudzuje, aby viac horlili za dar proroctva, pri ktorom si slúžime tiež jazykom. Aj my podľa v. 6 veľmi potrebujeme slovo „zjavenia“ (konkrétne Božie Slovo pri dôležitých rozhodnutiach), slovo „poznania“ (čo je Božia vôľa, najmä v otázkach mravného života), slovo „proroctva“ (čo konkrétne máme činiť) a slovo „učenia“ (výklad Písma). Keď v minulosti na bojisku zaznel hlas trúby – pre bojovníkov to bol jasný signál, aby sa zoradili do boja. Ako cirkev tvoríme armádu a od Pána sme dostali dobrú „výzbroj“ (Ef 6). Bez prorockého slova (jasný hlas trúby) sme však len izolovaní vojaci, síce obdarení, no často iba bojujúci jeden proti druhému. Duch Svätý zhromažďuje a buduje cirkev, aby bola mocná, plniaca úlohu, ktorú jej dal Pán. Často potrebujeme počuť a poslúchnuť možno len tých päť zrozumiteľných slov, ktoré nás jasne usmernia, čo máme robiť.
Modlitba: Pane, vlož do mojich úst slová, ktoré budú od Teba a budú prinášať požehnanie!
Pieseň: ES 283
Autor: Ľubomír Ďuračka ml.

Zachovaj príkazy Hospodina, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho! 5.Mojžišova 8,6
Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené. 2.Timotejovi 3,14

Jakubov 4,1-10 :: Modlíme sa za: Kladzany (Šz)