Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.4.2020

6. nedeľa pôstna. Kvetná
Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Ján 3,14.15

Ján 12,12-19
12 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, 13 nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! 14 Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice. 16 Jeho učeníci sprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o Ňom a že Mu tak urobili. 17 A zástup, ktorý bol s Ním, keď vyvolal Lazára z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych, svedčil o tom. 18 Zástup mu vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že učinil znamenie. 19 A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním!

„Hosana, hosana!“ Koľko času potrebuje človek na to, aby svoje „Hosana!“ zmenil na „Ukrižuj!“? Stačí mu na to pár dní. Tak málo totiž delilo slávnostný vstup do Jeruzalema od Veľkého piatku. Keď farizeji videli nadšenie zástupov, ktoré prevolávali „Hosana!“, hovorili: „Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním!“ Na jednej strane tým vyjadrili svoju bezmocnosť a na druhej – svoju žiarlivosť na úspech druhého. Sú to však práve títo náboženskí vodcovia, ktorí reprezentujú skutočný postoj Jeruzalema k Ježišovi, pretože o niekoľko dní budú tieto nadšené zástupy stáť vedľa farizejov a spolu s nimi volať: „Ukrižuj, ukrižuj! My nechceme, aby tento kraľoval nad nami!“ Iróniou je, že vo svojej závisti títo vodcovia nevedomky vyslovili hlbokú pravdu, ba až proroctvo: „Ajhľa, svet išiel za Ním!“ Vtedy to ešte pravdou nebolo, ale raz sa naplní. To znamená, že ľudia zo všetkých národov sveta nájdu pokoj vo vláde a pod panstvom tohto Kráľa. No čím sa dá vysvetliť táto všeobecná príťažlivosť Ježiša? Je to tým, že Kristus odpovedá na všeobecnú potrebu človeka. Či už si človek túto potrebu uvedomuje, alebo nie, každý z nás v sebe nosí potrebu Boha. Potrebu zmierenia s Bohom, od ktorého sme sa vzdialili. A Kristus je odpoveďou na tento nepokoj ľudského srdca.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že prinášaš zmierenie s Bohom, ktoré tak potrebujeme. Odpusť, že niekedy na Teba zabúdame, alebo dokonca Ťa vytláčame zo života, lebo sa nám zdá, že bez Teba je to lepšie. Vyučuj nás Svojou láskou stále. Amen.
Pieseň: ES 490
Autor: Stano Grega

V zhromaždeniach zvelebujte Boha, Hospodina.     Žalmy 68,27
Veľký zástup, ktorý prišiel na sviatky, dopočul sa, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“  Ján 12,12-13
Filipanom 2,5-11 :: Žalmy 88 :: Marek 14,(1-2)3-9 :: Modlíme sa za: Novohradský seniorát