Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.5.2020

1.Petrov 3,18-22
18 Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom, 19 v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom, 20 neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší. 21 Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista, 22 ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú Mu anjeli, mocnosti a moci.

Krst. V živote kresťana sa koná krst len raz. Podľa ap. Petra je nerozlučne spojený s obeťou Pána Ježiša na kríži. On priniesol túto obeť za naše hriechy len raz (v. 18) a je dostačujúca pre všetky časy. Vytrhla nás z večného zatratenia na cestu života s Bohom, ktorá vedie k večnosti. Aby sme na tomto svete nemuseli žiť v tme, ale chodili v svetle Božom. Aby sme zachraňujúcu moc Božej lásky mohli vidieť aj pri svojich dietkach, nech sa ich život bude uberať akýmkoľvek smerom. Z Lutherovho života vieme, že keď sa dostával do pochybností, písal si na pracovný stôl: Som pokrstený. Krst prirovnal k loďke, ktorá nestroskotá. Ak z nej cestujúci vypadne, loďka nie je v nebezpečí, ale cestujúci, ktorý – ak sa chce zachrániť – musí k nej späť priplávať. Tak kresťan, ktorý sa spreneveril krstu, ak chce byť spasený, musí sa vrátiť späť v pokání – obrátiť. Luther vystihol význam krstu jedinečným spôsobom: „Krst vodou znamená, že starý Adam – hriešny človek má byť v nás každodennou ľútosťou a pokáním, so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami, utopený a umŕtvený a každý deň má v nás povstávať nový človek…“ To je záväzok k celoživotnému rastu vo viere! Prehodnoťme aj našu zodpovednosť za dietky, ktorou sme sa pri ich krste zaviazali. Môžeme ešte veľa napraviť.
Modlitba: Prosíme, Bože, daj nám precítiť, že nový človek zažíva s Tebou úžasnú lásku a má teda zmysel topiť starého Adama. Má zmysel pribiť telo s jeho vášňami a žiadosťami na kríž. Odpusť, keď niekedy máme radšej hriech, než Teba. Amen.
Pieseň: ES 649
Autor: Rasťo Hvožďara

Boh sám rozprestiera nebesia a kráča na morských vlnách, je tvorcom Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súhvezdí juhu. Jób 9,8.9
Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné. Kološanom 1,15-16

1.Mojžišova 1,9-13 :: Modlíme sa za: Michalovce (Šz)