Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.6.2022

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
Nie silou ani mocou, ale Mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b

Rímskym 8,1-2(3-9)10-11
1 Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa toho, ale podľa ducha. 2 Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. (3 Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil, 4 aby sa právna požiadavka zákona uplatnila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha. 5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. 6 A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj! 7 Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva, a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. 8 Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. 9 Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho.) 10 Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť. 11 A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás.

Dnes slávi narodeniny Cirkev. Zoslanie Ducha Svätého je vtelením Ducha do života učeníkov. Ako sa skrze Krista Slovo vtelilo, tak sa na Turíce Boží Duch stal súčasťou života učeníkov, aby sa naplnilo Kristovo zasľúbenie: „…Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám“. Udalosti Turíc sú svedectvom aj o znovuzrodení Kristových učeníkov: o zmene, keď sa z učeníka mocou Ducha Svätého rodí aj povstáva apoštol – svedok vzkrieseného Krista, vyznávač hodnôt Božieho kráľovstva. Tento proces apoštol Pavol definuje, ako chodenie podľa Ducha. Tri roky sa učeníci v Kristovej blízkosti učili robiť prvé kroky viery, no napriek Ježišovej prítomnosti, nie vždy Jeho cestu správne chápali. Často ich pristihol pri telesnom zmýšľaní, keď hľadali popredné miesta v Božom kráľovstve, nechápali hĺbku Kristovej obete a pri správach o vzkriesení sa zmietali v pochybnostiach a neistote. Zoslaním Ducha Svätého zažili ich mysle znovuzrodenie. S darom Ducha im Kristove životné udalosti začali dávať nový zmysel – z kríža sa zrodilo poznanie, že už niet odsúdenia, v prázdnom hrobe sa zrodilo oslobodenie od strachu zo smrti, v prítomnosti živého Krista sa zrodila odvaha vydať svedectvo. Želám nám, aby v nás prebýval Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aby oživil aj naše smrteľné telá. Aby sa z nás stali svedkovia viery i teraz, aby sme sa pôsobením Ducha svojím myslením aj konaním páčili Bohu.
Modlitba:Bože, ďakujeme Ti za Ducha Svätého, v ktorom sa rodí náš duch, čo zahynul v hriechu. Odpusť, že ho niekedy opäť ničíme. Oživuj a lieč ho znova a znova, aby sme kráčali v Kristovom Duchu! Amen.
Pieseň: ES 167
Autor: Peter Mihoč

Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Žalm 73,26
My, ktorí máme prvotiny Ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Rímskym 8,23-24

Ján 14,15-19(20-23a)23b-27 • Skutky apoštolov 2,1-21 • 1.Mojžišova 11,1-9 • Žalm 148 •  Modlíme sa za: Rimavský seniorát