Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.7.2020

4. nedeľa po Svätej Trojici
Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Galaťanom 6,2

Lukáš 6,36-42
36 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. 37 Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. 38 Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. 39 Povedal im aj podobenstvo: Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? 40 Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. 41 Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno?42 Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.

Posudzovanie. Pre nás, ľudí, je prirodzené hodnotiť iných, posudzovať ich správanie, či vynášať súdy. Často sa nezdržíme komentovania tých, s ktorými sa bežne stretávame a naše slová ich môžu tvrdo zasiahnuť. Ľahko upadneme do kritizovania a napomínania ľudí okolo seba. Upozorňujeme na ich chyby a z celej situácie často vyjdeme, ako tí dokonalejší. – – Písmo nás však napomína, aby sme sa pred komentovaním života druhých najprv pozreli na ten svoj. Sme naozaj takí „dokonalí“? Je môj život hodný nasledovania? Ukazujem na Krista? Ak súdime druhého a nepozrieme sa pritom na svoj život, Písmo nás označuje za pokrytcov. Každý deň sa preto pokorme pred naším Pánom, skúmajme najprv svoje vnútro, svoj vzťah ku Kristovi, svoj osobný duchovný život. Ak sme k sebe úprimní, hriechov v našom konaní nájdeme mnoho. Možno zistíme, že ich je viac, ako v živote nášho blížneho. Prosme Ducha Svätého o to, aby sme sa s Jeho pomocou stránili toho, čo poškvrňuje náš život. Aby sme sa stále viac podobali na Krista. Napomínanie blížnych v duchovných veciach je nesmierne potrebné. Nezabúdajme však najprv s Božou pomocou odstraňovať svoje vlastné nedostatky – „vybrať brvno zo svojho oka“. Potom si nás Boh môže použiť aj na úprimné láskyplné napomínanie ľudí okolo nás.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty nás napomínaš. Prichádzaš s pravdou v láske. Nenecháš na nás žiaden hriech nepovšimnutý, ale miluješ nás napriek tomu. Ty nás veď k napomínaniu druhých, keď treba. Nedovoľ, aby sme to robili zo seba. Amen.
Pieseň: ES 551
Autor: Simona Kapitánová

Jasajte a tešte sa z Hospodina, svojho Boha. Joel 2,23
V Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, sa odvažujeme pristupovať v dôvere skrze jeho vieru. Efežanom 3,12

Rimanom 12,17-21 :: Žalmy 106,24-48 :: Modlíme sa za: Turčiansky seniorát