Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.7.2022

Kniha sudcov 16,23-31
23 Raz sa zhromaždili filištínske kniežatá, aby priniesli veľkú obeť svojmu bohu Dágónovi a aby sa oddali radovánkam. 24 Keď ho ľud videl, chválil svojho boha a hovoril: Náš boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa Samsona, ktorý pustošil našu krajinu a pobil mnoho našich ľudí. 25 Keď boli v dobrej nálade, povedali: Zavolajte Samsona, nech nás zabáva. Zavolali Samsona z väzenia a musel ich zabávať. Potom ho postavili medzi stĺpy. 26 Tu Samson povedal chlapcovi, ktorý ho držal za ruku: Nechaj ma, nech ohmatám stĺpy, na ktorých spočíva dom, a oprel sa o ne. 27 Dom bol plný mužov a žien, ktorí sa prizerali Samsonovej hre – aj všetky filištínske kniežatá boli tam, a na streche bolo okolo tritisíc mužov a žien. 28 Vtedy Samson volal k Hospodinovi: Ó, Hospodine, Pane! Spomeň si na mňa a posilni ma len tentoraz, nech sa aspoň vypomstím Filištíncom za jedno z mojich dvoch očí. 29 Nato Samson objal oba prostredné stĺpy, na ktorých dom stál, jeden pravou a druhý ľavou rukou, a zaprel sa do nich. 30 Pomyslel si: Nech zomriem aj ja s Filištíncami! Navalil sa celou silou a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom, takže mŕtvych, ktorých usmrtil svojou smrťou, bolo viac ako tých, ktorých usmrtil za svojho života. 31 Nato prišli jeho bratia i všetci príbuzní, zdvihli ho, odniesli a pochovali medzi Coreou a Eštáólom v hrobe jeho otca Mánóacha. On spravoval Izrael dvadsať rokov.

Boh využíva naše slabosti aj závislosti. Napriek tomu, že je Samson nedokonalý, Boh stojí pri ňom. Napriek tomu, že sa Samson svojím pričinením stal obeťou klamlivých slov, ktoré ho priviedli do záhuby, Boh je pri ňom. Napriek tomu, že hlavný hrdina tu zomiera, Boh aj jeho smrť využíva na to, aby namiesto posmechu, ktorý mu bol veľkými dúškami uštedrený, zomieral s prinavrátenou úctou a rešpektom. – – Boh pozná aj naše slabosti. Dôležité však je, aby sme tu neskončili. Zamyslime sa, čo ohrozuje našu vernosť Pánu Bohu! Často to býva neprimerané správanie, ako závislosť od niekoho/niečoho, porovnávanie sa s niekým, výbušnosť, majetníctvo, žiadostivosť (s ktorou bojoval aj Samson) a ďalšie. A následne, keď budeme odhodlaní priznať si svoje závislosti, odovzdajme ich v modlitbe Pánu Bohu! Len tak s nimi Pán Boh bude môcť pracovať a využiť ich na Svoju slávu a nám dať múdrosť, ako s nimi zaobchádzať. V 1Kor 1,27-29 čítame: „…ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom.“
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že Tvoja moc sa dokonáva v našej slabosti. Odpusť, že na to zabúdame a chválime sa sami sebou! Daj nám ducha pokory a poznanie, že len Ty v nás činíš skutočné dobro! Amen.
Pieseň: ES 238
Autor: Katarína Šoltésová

Abrahám uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť. 1.Mojžišova 15,6
Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Galaťanom 3,7

Lukáš 7,36-50 •  Modlíme sa za: Merník (ŠZS)