Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.8.2020

Marek 4,35-41
35 V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! 36 I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi; aj iné lode boli s Ním. 37 Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala. 38 On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? 39 A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie. 40 Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery? 41 I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: Kto je to, že Ho aj vietor, aj more poslúchajú?

V búrkach života sa posilňuje naša viera. V živote musíme prekonávať veľa prekážok. Niektoré na nás doľahnú náhle, iné prídu znenazdania. Zármutok, sklamanie, prehra, choroba – to sú životné búrky, ktorými nás Boh formuje, keď z nás chce vytvoriť osobnosť. Božia škola je vždy drsná a tvrdá. Nikto nie je riadne pretavený v Božej peci, kým nezažije poriadny príboj búrky a so Žalmistom neprecíti: „Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj hlas môj, nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia.“ Volajme vo svojich ťažkostiach na Pána! On však môže aj meškať. No je to vždy preto, aby bola vyskúšaná a posilnená naša viera. On chce, aby naše modlitby boli mocnejšie, aby sme mali túžbu po vyslobodení. Keď vyslobodenie príde, budeme si ho oveľa viac vážiť. Je jednoduchšie dôverovať Bohu, keď svieti slnko, ako keď okolo nás zúri búrka. Predsa však nikdy nespoznáme veľkosť našej skutočnej viery, kým nie je vyskúšaná v divokej búrke. Ak sa máme „posilňovať v Pánovi a v moci Jeho sily“, je to práve počas búrky. Len potom z celého srdca vyznáme: „Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.“
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si našou záchranou. Odpusť, že často hľadáme záchranu inde. Posilňuj našu vieru, aby sme nezlyhali a vydržali v skúškach s radosťou. Amen.
Pieseň: ES 528
Autor: Erika Kaňuchová

Dobrotivý Hospodin, odpusť každému, kto sa úprimne odhodlal vzývať Boha Hospodina. 2.Kronická 30,18.19
Tu bol muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. Chcel vidieť Ježiša. Lukáš 19,2-3

Matúš 5,33-37 :: Modlíme sa za: Sazdice (Ho)