Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.1.2020

Zjavenie Pána. Epifanias
Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. 1.Jána 2,8b

Marek 1,21-28
21 Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. 22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci. 23 V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto: 24 Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží! 25 Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho! 26 I zatriasol ním ten nečistý duch, a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. 27 Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje, a poslúchajú Ho! 28 A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom.

Nové učenie. Z prečítaného textu sa zdá, že ľudia, ktorí počúvali Ježiša v kafarnaumskej synagóge, s Ježišovím učením nemali problém. To, čo hovoril, sa im pravdepodobne celkom pozdávalo. Problém bol však v tom, že oni boli zvyknutí na náboženské vyučovanie, ktoré sa začínalo aj končilo len rečami. Inak povedané: boli zvyknutí na náboženské reči, ale neboli zvyknutí byť očitými svedkami mocných skutkov Božích. Zázračné uzdravenia, divy a vyháňanie démonov neboli ich osobnou skúsenosťou. A tak, keď Ježiš nielen rozprával, ale aj mocne konal, divili sa a žasli, že tu je Niekto, kto učí, ale pritom má aj moc, na rozdiel od ich učiteľov zákona. Keď tí, ktorí vyučujú Božie Slovo, majú len plné ústa pobožných rečí, ale nikdy nezažili prejavy Božej moci… Kde je chyba? Nie v ich učení. Učenie, teológia je v poriadku. Spýtaj sa sám seba, ako je to v tvojom živote! Ježiš Kristus sa nezmenil. On je dnes aj v tvojom živote ten istý, ako ten, čo kázal v synagóge v Kafarnaume. Choroby, problémy i samotní démoni sú tiež rovnakí. Moc Božia, Duch Svätý je ten istý. Kde je teda pes zakopaný? Problém je vždy v nás a v našej nepripravenosti úplne uveriť všetkému a potom kráčať a konať vo viere. Tak aj dnes: otvor svoje srdce a ver! Odváž sa veriť, ako nikdy predtým a uvidíš učenie s mocou.
Modlitba: Odpusť nám, Bože, nečinnú vieru. Odpusť, že často len hovoríme alebo počúvame, a málo dávame priestor Tvojmu Duchu, aby cez nás konal. Prosíme, zmeň naše srdcia na veriace a milujúce, aby Ťa svet cez nás poznal. Amen.
Pieseň: ES 281
Autor: Milo Velebír

Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Izrael: „Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?“ Izaiáš 40,27
Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán poznal tých, čo sú jeho. 2.Timotejovi 2,19

Matúš 2,1-12 :: Efežanom 3,1-7 :: Modlíme sa za: Dolný Kubín (Lo)