Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.10.2022

Ester 3,7-15
7 V prvom mesiaci, totiž v mesiaci nísán, v dvanástom roku kraľovania Ahasvéra, padol lós pred Hámánom, aby veštil budúcnosť od jedného dňa k druhému a mesiac za mesiacom až po dvanásty mesiac, totiž po mesiac ádár. 8 Hámán povedal kráľovi Ahasvérovi: Jestvuje jeden národ, ktorý je rozptýlený, a predsa oddelený medzi národmi vo všetkých provinciách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov, ani kráľovskými zákonmi sa nesprávajú, takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoji. 9 Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa napíše, aby ich vyhubili. Zaplatím do rúk poplatníkov desaťtisíc talentov striebra, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. 10 Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň a dal ho Hámánovi Agagskému, synovi Hammedátovmu, nepriateľovi Židov. 11 Kráľ povedal Hámánovi: Budú ti dané peniaze i ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti bude páčiť. 12 Na trinásty deň prvého mesiaca zavolali kráľovských pisárov, a tí napísali všetko, ako rozkázal Hámán kráľovským satrapom a miestodržiteľom v každej provincii a kniežatám každého národa; každej provincii v jej písme a každému národu v jeho reči. Bolo to napísané v mene kráľa Ahasvéra a zapečatené kráľovskou pečaťou. 13 Vtedy poslali po drabantoch listiny do všetkých kráľovských provincií, aby vyhubili, pobili a zničili všetkých Židov, od chlapca až po starca, deti i ženy v jeden deň: trinásty deň dvanásteho mesiaca, totiž v mesiaci ádár; korisť po nich sa môže rozobrať. 14 Odpis tej listiny má sa vydať ako zákon v každej provincii, má byť zverejnený pre všetky národy, aby boli pripravené na ten deň. 15 Drabanti urýchlene vybehli podľa slova kráľovho, akonáhle bol vydaný zákon na hrade v Šušáne. Potom si kráľ i Hámán zasadli piť, zatiaľ čo v meste Šúšáne nastalo zdesenie.

Nemoc moci a moc poníženosti. Až do príchodu Pána Ježiša bude Boží ľud vždy terčom prenasledovania. „Keď Mňa prenasledovali“, hovorí Pán Ježiš, „budú aj vás“ (J 15,20). Boli sme uznaní za hodných nasledovania mena Ježiš. Dokonca tých statočnejších, vernejších a oddanejších Pán Boh sprevádza utrpením, či testuje hrozbou vyhubenia. Aj taká je Kristova cesta a Jeho nasledovanie… Pritom vieme zreteľne rozpoznať skutočnú ľudskú zvrátenosť a pretvárku. Zjavná je sebeckosť, brutalita, hriech a démonická moc. – – V dnešnom texte je veľkej hrôze vystavený židovský národ, bez ohľadu na to, či ide o dieťa, alebo starca. Hámán chystá hroznú pomstu: pogrom na Židov. Infekcia moci a nenávisti tu mutuje na hrozivú smrtiacu ranu. Ešte je tu však Bohom vyvolená Ester. Mladá, krásna, rozumná, ale najmä Božiemu ľudu oddaná a pokorná. Ponížene kráľovi hovorí: „Ja i môj národ – predaní na vyhubenie, pobitie a na zničenie. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som.“ Stredobodom pozornosti tohto biblického príbehu je jej pokora a poníženosť. Sebaponíženie silno paralyzuje moc. Ako mnohé zbožné, Pánom Bohom povolané ženy, aj Ester je akoby jedným z predobrazov Mesiáša. Toho Pána Ježiša, ktorý Svojou obeťou a ponížením zachraňuje všetkých, ktorých Mu zveril Jeho Otec.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že uzdravuješ, a to aj z chorej ctižiadostivosti! Odpusť, že sa jej niekedy držíme! Prosíme za nás, za náš národ a vládu, aby sme boli oslobodení od pýchy a zneužívania moci. Prenikaj nás Duchom lásky a pokory! Amen.
Pieseň: ES 243
Autor: Ľubica Olejárová

Lebo priame sú cesty Hospodinove; spravodliví po nich kráčajú, no hriešnici sa na nich potkýnajú. Ozeáš 14,10
Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. 1.Tesaloničanom 5,11

Filipanom 1,18b-26 •  Modlíme sa za: Senica (MyS)