Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.2.2020

1.Korinťanom 6,12-20
12 Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť! 13 Pokrmy bruchu a brucho pokrmom! Boh však zničí tamto aj tieto. No telo nie je pre smilstvo, ale pre Pána, a Pán pre telo. 14 Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou. 15 Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Či teda vezmem údy Kristove a spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie! 16 Alebo či neviete, že kto sa pripája k smilnici, je jedno telo s ňou? Veď je povedané: Dvaja budú jedno telo. 17 Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch. 18 Varujte sa smilstva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela; ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu. 19 Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.

Zlé telo a dobrý duch? Všetko patrí Bohu! Mnoho kresťanov žije v klamnom presvedčení, že všetko telesné, pozemské je zlé a všetko duchovné je dobré. Dobré je modliť sa, spievať kresťanské piesne, čítať Bibliu. Zlé je vraj jesť, piť, zabávať sa, starať sa o oblečenie, o majetok, o pozemské veci… Takéto učenie však v Biblii nenájdeme. Sú to predstavy gréckej pohanskej filozofie. Pán Boh nás v Písme učí inak. Bohu patrí aj naša duša aj naše telo, náš majetok, pozemský život, aj život vo večnosti. Ak nebudeme jesť a piť, ak nebudeme telesne žiť v manželstve, nestaneme sa vďaka tomu lepšími kresťanmi. Nanajvýš sa vystavíme pokušeniam. Napríklad pokušeniu pýchy, alebo nezdržanlivosti, ktorá nás prekvapí vo chvíli, keď to budeme najmenej čakať. Bohu patrí aj naša duša, aj naše telo. Môžeme v správnej miere prijímať pokrmy aj nápoje, a pritom ďakovať Pánu Bohu za tieto vzácne dary. Môžeme sa tešiť z dôvernej blízkosti manžela, manželky, akú neprežívame s nikým iným. Veď aj to, že potrebujeme jesť, aj to, že túžime po telesnej láske v manželstve bolo v Božom pláne stvorenia. („Zo všetkých stromov raja smieš jesť, len z jedného nesmieš!“) S vďakou a s mierou teda užívajme všetky Božie dary! Slúžme na Božiu slávu so všetkým, čo sme a čo máme!
Modlitba: Prosíme, Bože, daj nám schopnosť rozlíšiť, čo je od Teba a čo hriech. Daj nám žiť láskou, aby sme neodpadli od Teba – Lásky, ktorá sa dáva až po kríž. Daj nech vieme s láskou prežívať Tvoje telesné dary, ale telo aj obetovať z lásky pre druhých. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Ján Velebír ml.

Večne pamätá na Svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam. Žalmy 105,8
Ježiš hovorí: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Marek 13,31

Zjavenie Jána 1,(1.2)3-8 :: Modlíme sa za: Horná Mičiná (Zv)