Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.3.2020

1.Korinťanom 14,20-25
20 Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí. 21 V zákone je napísané: Cudzími jazykmi a ústami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, a ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. 22 Preto sú jazyky znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, a prorokovanie nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. 23 Keby sa tak celý cirkevný zbor zišiel na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi, a prišli by tam prostí alebo neveriaci, či nepovedia, že blazniete? 24 Keby však všetci prorokovali, a prišiel by neveriaci alebo prostý, všetci ho presvedčia, všetci ho posúdia, 25 tajnosti srdca budú zjavené, a tak, padnúc na tvár, bude vzývať Boha a vyznávať: Iste Boh je vo vás!

Tlmočte Božiu pravdu tak, aby svet povedal: medzi vami je Boh! Týmito slovami apoštol Pavol uzatvára svoj výklad o duchovných daroch hovorenia neznámym jazykom a prorokovaním. Korintských kresťanov vyzýva (v. 20), aby nemali nesprávne motívy a zlé túžby v užívaní duchovných darov v snahe vynikať medzi ostanými. Dar jazykov je znamením súdu pre neveriacich a proroctvo hovorí zjavenú Božiu pravdu tým, ktorí sú pripravení ju prijať (v. 22). Táto pravda pohne aj svedomím neveriacich. Je to dielo Ducha Svätého a dôkaz, že Boh v kresťanskom zbore pracuje (v. 24-25). Podľa slov Pána Ježiša Duch Svätý usvedčuje z hriechu, hovorí o spravodlivosti a súde (J 16,8). Nad týmto všetkým však stojí láska, pretože „proroctvá pominú, jazyky umĺknu, ale láska nikdy neprestane“ (1K 13,8). V cirkvi Svojej vieru živú upevňuj a mocne chráň, nech poznáme v každú chvíľu, že v nej horí pravdy plam, viera nech svet preniká, k spáse vedie hriešnika.
Modlitba: Svätý Bože, zmocňuj nás Duchom Svätým, nech Tvojimi darmi slúžime tak, aby svet poznal Teba, jediného pravého Boha a Pána. Amen.
Pieseň: ES 173
Autor: Eva Balážová

Vtedy sa otvoria oči slepých aj uši hluchých sa otvoria. Izaiáš 35,5
Chudobným sa zvestuje evanjelium. Matúš 11,5

Hebrejom 2,11-18 :: Modlíme sa za: Klenovec (Ri)