Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.4.2020

Marek 14,53-65
53 Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zišli všetci veľkňazi, starší a zákonníci. 54 Aj Peter Ho nasledoval zďaleka až do samého veľkňazovho dvora, kde si sadol medzi sluhov a ohrieval sa pri ohni. 55 Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby Ho usmrtili, ale nič nenašli. 56 Mnohí síce falošne svedčili proti Nemu, ale ich svedectvá sa nezhodovali. 57 Tu povstali niektorí a falošne svedčili proti Nemu takto: 58 My sme Ho počuli hovoriť: Zborím tento chrám, rukami postavený, a vybudujem za tri dni iný, nie rukami postavený. 59 Ale ani takto sa ich svedectvo nezhodovalo. 60 Potom si zastal veľkňaz uprostred a spýtal sa Ježiša: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe? 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa Ho znova spýtal: Si Ty Kristus, Syn toho Požehnaného? 62 Ježiš povedal: Som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 63 Nato si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Či ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo o tom súdite? A všetci usúdili, že je hoden smrti. 65 Tu niektorí začali pľuvať na Neho a zakryjúc Mu tvár, bili Ho po hlave a hovorili Mu: Prorokuj! Sluhovia ho prevzali a zauškovali.

Obvinený. Prichádza najstrašnejší deň v živote Pána Ježiša Krista. Je po zatknutí v Getsemanskej záhrade. Teraz čaká na Neho súd pred Kaifášom. Keďže nikdy neurobil nič zlé, za čo by si zaslúžil smrť, museli si zavolať falošných svedkov. Žalobu formuluje Kaifáš, ktorý berie iniciatívu do svojich rúk a pýta sa: „Si ty Kristus, Syn toho Požehnaného?“ Pán Ježiš odpovedal: „Som.“ Na toto Ježišovo vyznanie si najvyšší kňaz roztrhol svoje rúcho a odpoveď hneď vyhlásil za rúhanie. Táto otázka je pred nami aj dnes. Je Ježiš Kristus tým, čo o Sebe povedal, alebo je rúhač? Aké poučenie z tohto pre nás plynie? Falošní svedkovia existujú okolo nás aj dnes, preto nebuďme prekvapení, ak sa slová prekrúcajú a ak sa svedčí nepravdivo a účelovo. Klamstvá a falošné svedectvá sú mocné zbrane Satana – otca lži. Počítajme s tým, ale zároveň sa tešme, lebo pravda nakoniec zvíťazila, ako o tom hovorí i verš pašiovej piesne: „Už je kameň privalený, strážený, zapečatený, ale pravdu nepochová, víťazí pravda Kristova.“
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že si vytrval aj v tejto ťažkej skúške. Odpusť, že málo odolávam tlakom. Prosím, ži vo mne, nech hlásam Evanjelium a slúžim Ti, aj keď prichádzajú falošní svedkovia a nepriateľská moc. Amen.
Pieseň: ES 84
Autor: Anna Kukulová

Napísal som im množstvo Svojich zákonov, no pokladajú ich za cudzie. Ozeáš 8,12
„Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.“ Ján 18,37

Matúš 26,6-13 :: Modlíme sa za: Limbach (Ba)