Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.8.2020

Marek 5,1-20
1 Potom prišli na druhú stranu mora, do kraja Gerazénov. 2 A hneď, ako vystúpil z lode, vyšiel Mu z hrobov naproti človek nečistého ducha; 3 býval totiž v hroboch, a nikto ho nemohol sputnať ani reťazami. 4 Často ho síce sputnali a zviazali, ale roztrhal reťaze a polámal putá a nikto ho nevládal skrotiť. 5 Tak býval celé dni a noci v hroboch a po vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. 6 Keď uvidel zďaleka Ježiša, pribehol a hodil sa pred Ním, 7 potom skríkol silným hlasom: Čo Ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Zaklínam Ťa Bohom, nemuč ma! 8 (Ježiš) mu totiž povedal: Duch nečistý, vyjdi z toho človeka! 9 A spýtal sa ho: Ako sa voláš? Odpovedal: Moje meno je Légia, lebo nás je mnoho. 10 A veľmi Ho prosil, aby ich nevyháňal z krajiny. 11 Pásla sa tam na svahu vrchu veľká črieda svíň. 12 I prosili Ho duchovia: Pošli nás do svíň, aby sme vošli do nich. 13 A povolil im. Vyšli teda nečistí duchovia a vošli do svíň; i rútila sa asi dvojtisícová črieda svahom do mora a potopila sa v mori. 14 Pastieri však utiekli a vyrozprávali to po meste i po osadách; a ľudia vyšli pozrieť, čo sa stalo. 15 A príduc k Ježišovi, videli démonom posadnutého, ktorý mal Légiu, sedieť oblečeného a pri rozume, i preľakli sa. 16 Tu im očití svedkovia rozprávali, ako to bolo s tým posadnutým a so sviňami. 17 I prosili Ho, aby odišiel z ich končín. 18 A keď vstupoval na loď, prosil Ho onen bývalý posadnutý, aby mohol ísť s Ním. 19 Ježiš mu však nedovolil, ale mu riekol: Choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán, a že sa zmiloval nad tebou. 20 A on odišiel a začal rozhlasovať po Desaťmestí, čo veľké mu urobil Ježiš; a všetci sa divili.

A nieto spasenia v nikom inom… Tento príbeh nám chce ukázať prenikanie Ježišovej moci do krajiny pohanov. Učeníci majú vytušiť, aké úlohy ich čakajú v pohanskej zemi. V tomto prípade má pred nimi povstať hrozná bieda pohanstva. Obrazy ako zúrenie posadnutého, temnota noci, skalné hroby, púšť, driapanie seba samého – koho by to nenapĺňalo hrôzou? To je pohanstvo – rozvrátenie zdravej ľudskej prirodzenosti, šialenstvo, nestálosť, bezcieľnosť, osamelosť človeka, panstvo démonov, zotročenie ľudí. Učeníci majú vidieť obrovskú prácu a má sa v nich prebudiť láska k strateným a zatrateným ľuďom. Po vyhnaní légie démonov z posadnutého tento človek ostal šťastný a spokojný, oblečený a rozumný. Tu jasne vidíme, že len cez Krista možno prinavrátiť človeku ľudskosť. Odpadnutie od Krista je odpadnutím od ľudskosti. „A preto už nieto žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi.“ Tí, ktorí sa dostali k Ježišovi, vstúpili do radostného života, do spoločenstva s Bohom. Spod hnevu Božieho – pod krídla Božej lásky, spod Božieho súdu – pod ochranu Božej milosti. Naozaj, veľké veci koná Hospodin s človekom!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že máš moc aj nad nečistými duchmi. Odpusť všetko, čím sme im otvorili dvere. Prosíme, ak treba, očisťuj nás od nich a uč nás slúžiť ľuďom, ktorí sú utláčaní pohanstvom. Aby zažili slobodu a Tvoje svetlo večnosti. Amen.
Pieseň: ES 316
Autor: Erika Kaňuchová

Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Žalmy 103,10
Veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení. Skutky apoštolov 15,11

1.Korinťanom 12,27-13,3 :: Modlíme sa za: Senec (Ba)