Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.1.2020

Marek 1,29-39
29 Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke, a hneď Mu povedali o nej. 31 (Ježiš) pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Horúčka jej prestala a ona im posluhovala. 32 Podvečer však, po západe slnka, prinášali k Nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi 33 a celé mesto sa zhromaždilo predo dvermi. 34 I u zdravil mnohých chorých na rozličné neduhy, vyhnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo Ho poznali.
35 Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. 36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním. 37 Keď Ho našli, povedali Mu: Všetci Ťa hľadajú! 38 Ale On im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel. 39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Všetci hľadajú Ježiša. Ráno Ho všetci hľadali, pretože večer predtým uzdravoval chorých a posadnutých z celého mesta. A Ježiš namiesto toho, aby sa vrátil k tým, čo Ho hľadali, obracia sa k nim chrbtom a odchádza k tým, čo Ho nehľadajú. Prečo? Pretože tí „iní“ Ho nehľadali, lebo Ho ešte nestretli, nepoznali. Ešte nezažili nič z Jeho moci, nepočuli slová z Jeho úst a nezažili učenie s mocou, ako tí v Kafarnaume. Ježišova láska vždy bola a vždy – ešte aj dnes! – je úplne rovnaká voči všetkým ľuďom. To je niečo, čo si my, dobrí kresťania, ťažko pripustíme k srdcu. Prečo by sme my, Jeho verné deti, nemali navždy zostať centrom Jeho pozornosti? Boh však nerotuje okolo osi nášho egoizmu, akokoľvek kresťanského. „Tak Boh miloval svet“. Celý svet, vrátane tých, ktorí iným podrezávajú hrdlá pre odlišnosť viery. Miluje aj mafiánov, teroristov, ateistov, komunistov, jehovistov, akýchkoľvek …istov. A ako im dnes Boh dokazuje Svoju lásku? Ježiš vstúpil na nebesia a dnes už tu telesne nie je prítomný, aby mohol ísť do ich miest a dedín. No nie je to stratené: Ešte tu má teba! A dnes ti hovorí: Nájdi si čas a choď k tým, čo Ho ešte nehľadajú, alebo možno už nehľadajú a povedz im, že ich preveľmi miluje, aj keď o tom možno vôbec nevedia. Je v tvojom okolí niekto, kto nehľadá Ježiša Krista? Choď za ním!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si skutočnou láskou. Ďakujeme, že si nezostal niekde v Nazarete, ale prišiel si Svojím Duchom aj k nám, a tak môžeme byť zachránení. Prichádzaj k ďalším ľuďom aj cez nás a prines im spásu! Amen.
Pieseň: ES 569
Autor: Milo Velebír

A ja, znie výrok Hospodina, budem ohnivou hradbou okolo neho. Zachariáš 2,9
Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Rimanom 8,31

1.Jána 3,1-6 :: Modlíme sa za: Dovalovo (Lo)