Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.3.2020

1.Korinťanom 14,26-40
 26 Tak čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo: žalm, poučenie, zjavenie, reč jazykmi, (jej) výklad – to všetko nech vzdeláva. 27 Keď niekto hovorí jazykom, nech sú to dvaja alebo najviac traja, a to po jednom, a jeden nech vykladá. 28 Ale ak nemá kto vysvetľovať, nech radšej mlčia v cirkevnom zhromaždení; pravda, sebe a Bohu nech hovoria. 29 Proroci však nech hovoria dvaja alebo traja, a ostatní nech rozsudzujú. 30 Ale ak by inému prítomnému bolo niečo zjavené, prvý nech mlčí. 31 Lebo všetci môžete po jednom prorokovať, aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. 32 Duchovia prorokov poddávajú sa prorokom; 33 lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ako vo všetkých zboroch svätých, 34 tak aj vo (vašich) zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí. 35 Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa doma spýtajú vlastných mužov, lebo je neslušné, keď žena hovorí v cirkevnom zhromaždení. 36 Či od vás vyšlo slovo Božie a či jedine k vám samým prišlo? 37 Ak sa niekto nazdáva, že je prorok, alebo duchovný, nech vie, že je príkaz Pánov, čo vám píšem. 38 Kto však nevie, nech nevie. 39 A tak, bratia moji, snažte sa prorokovať, a jazykmi hovoriť nezabraňujte! 40 Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!

Všetko nech sa deje slušne a v poriadku! Duchovné dary sú zvláštne dary Božej milosti veriacim na budovanie cirkvi. Pán Boh ich dáva, „aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo“ (Ef 4,12). Žiadny kresťan nemá všetky, ale každý má taký dar, aby ho mohol uplatniť na prospech spoločenstva (v. 26). A preto „nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe“ (1Tim 4,14) a „roznecuj v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo“ (2Tim 1,6). Pavol na záver opäť pripomína dar hovorenia cudzím jazykom a dar proroctva. Pri hovorení cudzím jazykom majú hovoriť dvaja alebo traja a zároveň nech to niekto vykladá pre všeobecný úžitok, v opačnom prípade nech mlčia (v. 27-28). Ak má niekto zvláštne Božie posolstvo, taktiež nech sú to dvaja alebo traja, ktorí ho tlmočia v cirkevnom zbore a ostatní nech rozsudzujú – je to v súlade s Božím Slovom? (v. 29-33). Tak teda, bratia a sestry, prosme Pána, aby nás zmocnil Svojím Duchom hlásať Jeho pravdu v pokoji! Tých, čo naplnil Duch Svätý a pripravil ich na svätú službu, aby mohli zvestovať Božie veci; kiež by sme boli naplnení týmto Duchom a mohli tiež svedčiť a slúžiť Bohu!
Modlitba: Bože a Otče náš, veď nás Svojím Svätým Duchom k službe v Tvojej cirkvi tak, aby bolo naším slovom, konaním a životom oslávené a zvelebené Tvoje sväté meno! Amen.
Pieseň: ES 180
Autor: Eva Balážová

Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo svojich bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj. Zachariáš 8,16
Láska sa neraduje z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 1.Korinťanom 13,6

Rimanom 6,12-18 :: Modlíme sa za: Koceľovce (Ge)