Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.6.2020

Svätá Trojica. Sancta Trinitas
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korinťanom 13,13

Ján 3,1-13
1 Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2 Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. 3 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. 4 Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. 5 Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. 8 Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. 9 Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať? 10 Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to? 11 Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. 12 Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? 13 A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.

Znovuzrodenie človeka. Na základe evanjelia sa môžeme zamyslieť nad tajomstvom pôsobenia Svätej Trojice. Nad dielom Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Nikodém veril, že Ježiš má odpoveď na všetky dôležité otázky. Jednou z nich je vždy tá stále aktuálna: „Ako môžem vojsť do kráľovstva Božieho?“ Ježiš hovorí: „Jedine, ak sa narodíš z vody a z Ducha“. Človek teda nemôže vojsť do kráľovstva Božieho vlastným úsilím. Musí byť kompletne obnovený mocou Božou, teda Duchom Svätým – musí sa znovu narodiť. Luther nás učí, že krst je proces a znamená každodenné pokánie a umŕtvovanie starého Adama v nás, ale aj trvalú a vždy novú radosť a nádej opätovného zrodenia života. Si pozvaný k tomu, aby si zanechal starý spôsob života, aby v tebe povstal život nový. V zmysle slov z Písma Svätého: „Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“ (2 Kor 5,17).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás nenechávaš duchovne mŕtvych, lebo by sme skončili na smetisku. Ďakujeme, že nám ponúkaš znovuzrodenie. Daj nám ochotu vzdať sa hriešneho „ja“, aby sa v nás mohol „narodiť“ Ježiš a žiť cez nás Svoju lásku. Amen.
Pieseň: ES 293
Autor: Ľubomír Kubačka

Hospodin prichádza, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.    Žalmy 98,9
A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Matúš 24,14

Rimanom 11,(32)33-36 :: Žalmy 145 :: 4.Mojžišova 6,22-27 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelických žien