Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.7.2020

1.Kráľov 16,29-17,6
29 Acháb, syn Omrího, sa stal kráľom nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Ásu. Nad Izraelom v Samárii kraľoval Acháb, syn Omrího, dvadsaťdva rokov. 30 Robil, čo sa Hospodinovi nepáči, ba ešte viac ako všetci pred ním. 31 Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Járobeáma, syna Nebatovho, ale vzal si za ženu Ízebelu, dcéru sidónskeho kráľa Etbaala. Šiel, slúžil Baalovi a klaňal sa mu. 32 Postavil mu aj oltár v Baalovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. 33 Ďalej dal Acháb zhotoviť ašéru. Tak svojimi činmi viac popudzoval Hospodina, Boha Izraela, ako všetci izraelskí králi pred ním. 34 Za jeho života Chiél Bételský postavil Jericho. Za cenu Abíráma, svojho prvorodeného, mu položil základy, a za cenu Segíba, svojho najmladšieho, vsadil jeho brány podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Józuu, syna Núnovho.
17:1 Vtedy povedal Eliáš Tišbejský v Gileáde Achábovi: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy ani dažďa, iba ak na moje slovo. 2 Nato mu zaznelo slovo Hospodinovo: 3 Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. 4 Z potoka budeš piť; krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. 5 Odišiel teda a urobil podľa slova Hospodinovho. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. 6 Krkavce mu prinášali chlieb a mäso ráno i večer, a z potoka pil.

Poslušnosť. Prorok Eliáš predstupuje pred kráľa Achába. Robí tak s vedomím a vierou, že vie, komu slúži, komu patrí jeho život. Zaiste to nebolo jednoduché, pretože zvestovať Božie Slovo tam, kde ľudia Pánu Bohu dôverujú, je niečo celkom iné, ako prísť pred bezbožného kráľa ovplyvneného pohanským kultom a službou cudzím božstvám. Napriek tomu je Eliáš poslušný Hospodinovi vo všetkom, čo od neho žiada. Po zvesti súdu sa má ukryť k potoku Kerít. Nie je to zvláštne? Boží služobník sa má ukrývať? Nemal by práve v nebezpečenstve dokázať na sebe veľkú Božiu pomoc? Tu sa opäť potvrdilo, že Božie cesty nie sú našimi cestami. Hospodin ho týmto spôsobom chcel ochrániť pred protivníkmi, ale aj v pokore a tichosti pripraviť na ďalšiu službu, ktorá ho čakala. Na tomto Božom konaní tiež môžeme spoznávať, že ho Pán Boh chránil aj od toho, aby sa pre Izraelcov stal „modlou“, či pyšným namysleným hrdinom. – – Aké sú alebo boli naše predstavy o tom, ktorým smerom sa vydať v tej, či onej situácii? Vložme sa s dôverou do Božích rúk! Prosme o poslušnosť voči Božej vôli! Pamätajme na Eliáša, ktorého Pán Boh predivne viedol, aby ho naučil pokore, dôvere a aby ho pripravil na dôležitý duchovný zápas, ktorý mal pred sebou.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás povolávaš do duchovných zápasov, nech bojujeme s duchovnými silami prostredníctvom Ducha. Odpusť, že to zanedbávame. Veď nás cez prípravu do zápasu a daj, nech vidíme veľa oslobodených ľudí.
Pieseň: ES 648
Autor: Lívia a Ján Lichancovci

V úzkosti som si povedal: Odvrhnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. Žalmy 31,23
Sedel pri ceste slepý žobrák, Bartimej. Mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Ježiš sa zastavil a povedal: Zavolajte ho! Marek 10,46-48.49

2.Korinťanom 2,5-11 :: Modlíme sa za: Príbovce (Tu)