Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.7.2022

Rút 2,1-23
1 Noémi mala po manželovi známeho, zámožného muža z Elímelechovho rodu. Volal sa Bóaz. 2 Moábka Rút povedala Noémi: Dovoľ mi ísť na pole, a budem zbierať klasy za tým, u koho nájdem priazeň. I odpovedala jej: Choď, dcéra moja! 3 A ona odišla. Prišla a zbierala na poli za žencami, a tu došla náhodou na diel poľa Bóazovho, ktorý pochádzal z Elímelechovho rodu. 4 Vtedy Bóaz prišiel z Betlehema a povedal žencom: Hospodin s vami! 5 Potom sa spýtal sluhu, postaveného nad žencami: Čia je táto deva? 6 Sluha, postavený nad žencami, odpovedal: Je to moábska deva, ktorá sa vrátila s Noémi z moábskych strání 7 a povedala: Chcela by som zbierať a zhromažďovať klasy medzi snopami za žencami! Prišla a zostala tu od rána až doteraz. A neodpočívala doma ani chvíľku. 8 Vtedy Bóaz povedal Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď zbierať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto! Pridŕžaj sa len mojich služobníc! 9 Upieraj oči na pole, na ktorom ony žnú, a choď za nimi. Veď som prikázal sluhom, aby sa ťa nedotkli! Keď budeš smädná, choď k nádobám a napi sa z toho, čo načerpali sluhovia. 10 Vtedy padla na tvár, poklonila sa až k zemi a spýtala sa ho: Prečo som našla priazeň u teba, že si sa ma ujal? Veď ja som cudzinka! 11 Bóaz jej odpovedal: Oznámili mi všetko, čo si učinila svojej svokre po smrti svojho muža, že si opustila svojho otca, matku, rodnú krajinu a išla si k ľudu, ktorý si predtým nepoznala. 12 Hospodin nech ti odplatí za to, čo si urobila, nech sa ti dostane dokonalej odmeny od Hospodina, Boha izraelského, pretože si prišla hľadať útočisko pod Jeho krídlami. 13 Nato odpovedala: Kiež by som našla priazeň v tvojich očiach, pane môj, veď si ma potešil a prehovoril si k srdcu svojej služobnice, hoci nie som ani jedna z tvojich služobníc. 14 Keď bol čas jesť, Bóaz jej povedal: Poď sem, zajedz si a omáčaj si krajec v kyselici! Keď si sadla vedľa žencov, podal jej pražené zrno a ona jedla. Keď sa nasýtila, zvyšok si nechala. 15 Keď vstala zbierať klasy, Bóaz prikázal svojim sluhom: Vy ju nezahanbujte! Nech zbiera aj medzi snopmi! 16 Ba naschvál navyťahujte jej aj zo snopov a nechajte tak! Keď bude zbierať, nedohovárajte jej! 17 Tak zbierala na poli až do večera. Keď vymlátila, čo nazbierala, bola toho éfa jačmeňa. 18 Vzala to a šla do mesta. Svokra videla, čo nazbierala. Potom vybrala a dala jej, čo jej ostalo, keď sa nasýtila. 19 Vtedy jej svokra povedala: Kde si dnes zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal! Potom oznámila svokre, u koho pracovala, a povedala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Bóaz. 20 Vtedy povedala Noémi svojej neveste: Nech ho požehná Hospodin, ktorý neodoprel svoju priazeň ani živým, ani mŕtvym! Potom jej Noémi povedala: Ten muž je náš príbuzný a patrí k tým, ktorí sú povinní vykúpiť náš majetok. 21 Vtedy povedala Moábka Rút: Aj toto mi ešte povedal: Pridŕžaj sa mojich sluhov, kým nepožnú všetko, čo je moje! 22 Vtedy povedala Noémi neveste Rút: Dobre je, dcéra moja, že vychádzaš s jeho služobnicami, aspoň ti na inom poli nebudú ubližovať. 23 A pridŕžala sa Bóazových služobníc pri zbieraní klasov až do zožatia jačmeňa a do zožatia pšenice. A bývala u svojej svokry.

Páči sa mi táto kapitola. Po jej prečítaní nemôžem inak, iba oslavovať Boha a chváliť Jeho meno. Aké milosrdenstvo, koľkú lásku a starostlivosť nám Boh dáva! Pred Ním možno iba padnúť na kolená a vyznať: „Prečo som našiel priazeň u Teba, že si sa ma ujal?“ Veď Mu nemôžem dať nič, len vyznať, že som hriešnik, ktorý si nezaslúži Jeho milosť! A predsa v Ježišovi nachádzam svojho osobného Záchrancu, ktorý prehovoril k môjmu srdcu a ja som Ho s Jeho pomocou a vedením prijal za svojho Spasiteľa. „Kiež by som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane môj, veď si ma potešil a prehovoril si – k môjmu srdcu – hoci nie som toho hoden.“ Spoznal som, že žehnajúca, sprevádzajúca a ochraňujúca Božia ruka je stále nado mnou. Z Jeho milosti smiem žiť zo dňa na deň a zažívať požehnanie. Ďakujem Mu za Jeho dobrotu a priazeň,