Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.8.2020

Marek 5,21-34
21 Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k Nemu veľký zástup, keď bol ešte pri mori. 22 Tu prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairos, a keď Ho uzrel, padol Mu k nohám 23 a veľmi Ho prosil: Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila. 24 A šiel s ním; nasledoval Ho veľký zástup a tlačili Ho. 25 Medzitým akási žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok 26 a mnoho trpela od mnohých lekárov a strovila všetko, čo mala, a nič jej neosožilo, ale naopak: bolo jej vždy horšie, – 27 keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa Mu rúcha. 28 Lebo si povedala: Ak sa Mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem! 29 A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila v tele, že je vyliečená z múk. 30 Ale Ježiš hneď pocítil, že vyšla z Neho sila, obrátil sa v zástupe a spýtal sa: Kto sa mi dotkol rúcha? 31 I povedali Mu učeníci: Vidíš, že sa zástup tlačí na Teba, a spytuješ sa: Kto sa ma dotkol? 32 Obzrel sa, aby videl tú, ktorá to spravila. 33 No žena, ktorá vedela, čo sa s ňou stalo, prestrašená a trasúc sa pristúpila, padla pred Ním a povedala Mu celú pravdu. 34 On jej povedal: Dcéra, tvoja viera ťa zachránila; choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia.

Umierajúce dieťa. Dramatická scéna zo života: Niekomu umiera dieťa, dievčatko v rozkvete… Možno bežia posledné minúty jej života a muž zázrakov má čas… Zaoberá sa diagnózou ženy, ktorá má určite čas. Je tu urgentnejší problém! Tak by sme to asi zhodnotili. Viera vo všemohúceho Boha však znamená veriť v správnosť Jeho chvíle, času, zásahu. Koľkokrát nabádame ľudí k rozhodnutiu, tlačíme na ich svedomie, obviňujeme ich, hoci ešte nenastal ich čas. Robíme tak bez viery v Boží zvrchovaný čas záchrany každého človeka. Veď nie sme čísla, či skóre v cirkevných štatistikách! Sme Jeho deti, ktoré Otec dôverne pozná po mene. ON nie je rozpačitý, nepozorný, nedbanlivý pozemský otec. Vie o každom z nás, našej ceste, problémoch… ale i o čase záchrany, životných zlomov, premeny, smrti i vzkriesenia! „Neboj sa, len ver!“ Holá veta z úst Toho, ktorý má svet i vesmír pod kontrolou, nám musí stačiť. Ak nie, zostáva len neistota, zúfanie a strach. Ježiš na to viackrát reagoval: „Ach, ľudia malej viery!“ Za koho ma pokladáte? Spýtaj sa samého seba: za koho pokladám Krista?
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že si s nami aj v najťažších chvíľach. Ďakujeme, že vieš, kedy a ako zasiahnuť. Vieš, čo je najlepšie pre večný život a podľa toho konáš. Vypestuj v nás Svojím Duchom pokoj, aby sme s vierou prijímali Tvoje časovanie. Amen.
Pieseň: ES 539
Autor: Ľubomír Badiar

Hospodin ešte poteší Sion. Zachariáš 1,17
On nás vyslobodil a ešte vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti; v neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí. 2.Korinťanom 1,10

1.Petrov 3,8-17 :: Modlíme sa za: Senica (My)