Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.9.2020

2.Korinťanom 1,1-11
1 Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista! 3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, 4 ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. 5 Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista; 6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, (aj to) je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame. 7 A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení. 8 Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom. 9 Veď my sami sme už vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. 10 On nás z takej smrti vytrhol a vytŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať, 11 keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých dostáva, mnohí za nás ďakovali.

Skúsenosť utrpenia nás spája s Kristom. Apoštol Pavel v úvode svojho druhého listu korintskému zboru prináša tamojším veriacim slová útechy, ktoré sú v čase utrpenia veľmi potrebné. Nejde pritom o lacné slová útechy, len o súcit. Ide o centrálnu otázku, ktorú si môžeme položiť, keď nás navštívi rôzne utrpenie: Ako vyzerá reakcia na utrpenie u veriaceho človeka, ak je Kristus centrom jeho života? Zo slov apoštola Pavla sa aj my môžeme naučiť štyri odpovede. Po prvé: Človek, ktorý má Krista v centre svojho života, dokáže aj uprostred svojho súženia vidieť Božiu útechu (v. 3;4;5). Po druhé: Človek, ktorý má Pána Ježiša v centre svojho života, je v utrpení povzbudený, aby dokázal prijať Božiu vôľu a spoľahol sa na Neho. Po tretie: Človek, ktorý má Krista v centre svojho života, je utrpením nielen povzbudený, ale dokáže povzbudzovať aj iných v ich utrpeniach (v. 6). Napokon: Človek, ktorý má Krista za stredobod svojho života, má pevnú nádej a istotu – jeho viera sa neustále posilňuje a upevňuje. Tá pramení v sile Ježiša Krista, v Jeho zasľúbeniach (v. 7). Prajem Ti, milý čitateľ, aby Ťa tvoje utrpenie a ťažkosti vždy spájali s Ježišom Kristom. Modlime sa, aby nám On sám daroval vieru, ktorá sa vo všetkom dokáže spoľahnúť na Neho.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nie sme sami. A to ani v najťažších chvíľach. Nikdy nemusíme zúfať, lebo Ty nás posilňuješ a upevňuješ aj v utrpeniach, aj prostredníctvom nich. Ďakujeme za všetko, čo konáš. Veď nás Duchom Svätým, aby sme nereptali. Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Martin Vargovčák

Tvoje oči dozerajú na všetky cesty ľudských synov. Jeremiáš 32,19
Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 1.Timotejovi 4,10

Matúš 12,1-8 :: Modlíme sa za: Svit (Ta)