Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.1.2020

Marek 1,40-45
40 Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. 41 I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! 42 Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. 43 I pohrozil mu prísne a hneď ho odpravil slovami: 44 Nehovor o tom nikomu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš, na svedectvo ľuďom. 45 On však, len čo odišiel, všade hovoril o tom a rozhlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani nemohol verejne vojsť do mesta, ale býval von na pustých miestach. A prichádzali k Nemu odvšadiaľ.

Pokora verzus poslušnosť! Evanjelista Marek ide opäť rovno k veci: Opisuje ďalšiu Ježišovu záchrannú akciu. Je to príbeh o úprimnej láske Boha k človeku, ktorý na kolenách prosí o pomoc. Ježiš sa skláňa, ponúka pomoc, dotýka sa ho. A zľutuje sa. „Chcem, buď čistý!“ – hovorí. Lebo to pre nás Boh chce, aby sme boli čistí. Teda, aby sme žili v mravnej čistote a poriadku. Je však zaujímavé sledovať, že tento uzdravený z malomocenstva, v pokore vyniká, no iné mu zase uniká. Je nám taký podobný. Lebo aj my sme málo poslušní. A tak Pána Boha nútime, aby nám pohrozil a bol na nás aj prísny. Dokonca sa stáva, že sme aj prekážkou Božej vôli a Božiemu konaniu. A to len preto, že sa nesprávame tak, ako žiada. Možno sme príliš temperamentní, alebo je naše šťastie jednoducho príliš veľké. Tíši nás a ukazuje, že ani uzdravenie nie je viac než spasenie. Netreba ani oslavovať zázrak viac než samého Boha. Božia vláda je totiž viac než zázraky! Nechajme Boha konať v tomto svete a buďme Mu poslušní, či už je Božia vôľa v súlade s tou našou, alebo nie. Držme sa Božieho Slova a nečakajme len na niečo výnimočné! Náš Pán vie presne, čo každý deň potrebujeme. Viac sa modlime: „Buď vôľa Tvoja!“ Lebo k viere patrí aj pokora aj poslušnosť.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty si nám príkladom pokory, hoci si zaslúžiš všetku úctu. Odpusť, že často nasledujeme skôr svoju pýchu a udržiavaj naše srdcia v poslušnosti. Amen.
Pieseň: ES 493
Autor: Eva Kolesárová

Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame! Žalmy 33,22
Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Hebrejom 10,23

4.Mojžišova 24,15-17a(17b-19) :: Modlíme sa za: Drážovce (Ho)