Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.3.2020

2. nedeľa pôstna. Reminiscere
(Pamätaj, Hospodin, na Svoje zľutovanie! Žalmy 25,6)
No Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rimanom 5,8

Ján 3,14-21
14 A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, 15 aby každý veriaci mal v Ňom večný život. 16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 17 Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19 A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. 21 Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.

Suma. Slovo suma znamená súhrn, obsah. Je to čosi podstatné, niečo dôležité, čo sa dá ľahko zapamätať. V našom texte máme sumu evanjelia. Nachádza sa v 16. verši. Tieto slová dobre poznáme. Učíme sa ich na náboženstve, či konfirmácii, počúvame ich v kostole. Naozaj známe slová. Slová, do ktorých je koncentrovaná dobrá správa o Božej láske a o našej záchrane. Nie je až také ťažké naučiť sa tieto slová, naučiť sa naspamäť sumu evanjelia. Zachránený však nebude ten, kto vie tieto slová naspamäť. Zachránený nebude ani ten, kto verí, že tieto slová sú pravdivé. Zachránený pre večnosť bude len ten, kto verí v Pána Ježiša Krista, v Jeho obeť. Iba ten, kto verí v Syna, má život. Slovo suma má aj druhý význam. Znamená aj množstvo peňazí. Neraz hovoríme o malých, či veľkých sumách. Niekedy aj o závratných, či dokonca astronomických sumách. Pán Ježiš zaplatil za nás skutočne astronomickú sumu. Zaplatil za nás Svojím životom. Tak veľmi nás Boh miloval, že bol ochotný sám zaplatiť za náš hriech. My za svoj hriech zaplatiť nemôžeme. Preto sa aj dnes poďakuj za tú astronomickú sumu, ktorá bola zaplatená za teba na Golgote! Aj dnes vyznaj sumu evanjelia, ako tvoje osobné vyznanie viery v zachraňujúcu Božiu lásku!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za veľkosť Tvojej obete, ktorá nám ukazuje Tvoju nepochopiteľnú lásku. Prosíme, daj nám čo najhlbšie uveriť Kristovej obeti, aby sme boli ochotní žiť ju vo vzťahu s bratmi a sestrami (1J 3,16). Amen.
Pieseň: ES 119
Autor: Martin Chalúpka

Neprechovávaj vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi. Rozhodne však pokarhaj svojho blížneho, aby si jeho hriech nevzal na seba. 3.Mojžišova 19,17
Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Matúš 5,44-45

Rimanom 5,1-5(6-11) :: Žalmy 123 :: Modlíme sa za: Košický seniorát