Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.5.2022

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE
(Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1)
Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korintským 5,17

Skutky apoštolov 17,22-34
22 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; 23 lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem. 24 Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných 25 a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. 26 On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, 27 aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, 28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme. 29 Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. 30 Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali; 31 lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych. 32 Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a iní povedali: Budeme ťa o tomto aj inokedy počúvať. 33 Tak odišiel Pavel spomedzi nich. 34 Niektorí mužovia pripojili sa však k nemu a uverili. Medzi nimi bol aj Dionýzios a Areopagita, žena menom Damaris a iní.

Prelomová zvesť. Zvesť, na ktorej sa všetko láme. To je zvesť o vzkriesení Pána Ježiša Krista. Túto správu priniesol apoštol Pavol aj na Areopág do Atén. Bolo to miesto, kde vzdelanci viedli svoje filozofické debaty. Pavol tam najprv hovoril o Bohu. Predstavil Božiu neobmedzenú moc a pripomenul, že Hospodin je zdrojom života. To všetko bolo pre vysoko učených poslucháčov ako-tak prijateľné. To dokázali počúvať. Tak ako väčšina ľudí dnes. Problém, tak ako na Areopágu, nastane vtedy, keď začneme hovoriť o Pánovi Ježišovi Kristovi. O Jeho vykupiteľskom diele. Vtedy sa jedni smejú a s opovrhnutím odchádzajú preč, iní povedia, že je to zaujímavé, ale teraz nie je dôvod sa tým hlbšie zaoberať. Sú však aj takí, ktorí sa pripoja. Pripoja sa k Pánovi Ježišovi, k Cirkvi. Tak ako Dionýzios Areopagita, žena menom Damaris a mnohí iní. – – Pripojíš sa aj ty? Nie k tým, ktorí si dnes vypočujú, či prečítajú kázeň a zafilozofujú o nej. Pripojíš sa k tým, ktorí v Pánovi Ježišovi vďaka Božiemu Slovu spoznajú Muža, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych (v. 31)? Nech tvoja viera nestojí na všeobecných slovách o Bohu, ale na živom Kristovi, ktorý pre večnosť zachraňuje každého, kto sa pripojí k Nemu!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že sa dotýkaš všetkých ľudí, bez rozdielu vierovyznania a ponúkaš im vzťah s Tebou. Odpusť, že niektorých nemáme chuť viesť k Evanjeliu. Prosíme Ťa, prenikaj naše srdcia, aby sme Ťa nasledovali aj v tomto smere! Amen.
Pieseň: ES 148
Autor: Martin Chalupka

Slepých budem viesť po ceste im neznámej, budem ich viesť po neznámych chodníkoch. Izaiáš 42,16
Boh vás povolal z temnoty do Svojho predivného svetla. 1.Petra 2,9b

Ján 15,1-8 • 1.Mojžišova 1,1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a(31b); 2,1-4a • Žalm 66 • Modlíme sa za: Myjavský seniorát