Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.8.2020

Marek 5,35-43
35 Ešte hovoril, keď prišli ľudia od predstaveného synagógy so zvesťou: Už ti dcéra umrela, načo ešte obťažuješ Majstra? 36 Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver! 37 A nikomu nedovolil, aby Ho nasledoval, len Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubovmu. 38 A prišli do domu predstaveného synagógy. Keď videl zhluknutie mnohých plačúcich a bedákajúcich, 39 vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí. 40 A oni Ho vysmiali. Nato vyhnal všetkých, vzal so sebou otca a matku dieťaťa i tých, čo boli s Ním, a vošiel tam, kde bolo dieťa. 41 Chytil dieťaťu ruku a povedal mu: Talitha kumi! – to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti, vstaň! 42 A dievča hneď vstalo a chodilo; bolo totiž dvanásťročné. A z veľkého úžasu boli ako bez seba. 43 On im však prikazoval, aby sa o tom nikto nedozvedel. Potom kázal dať jej jesť.

Hovorím ti – vstaň! Dráma v rodine narastá, Ježiš osloví bedákajúcich: „Prečo plačete? Veď dieťa spí!“ Majster sa asi pomýlil – nerozozná spánok od smrti! No, to sme teda dopadli! Veď to nie je prvýkrát – koľko už bolo v ľudských dejinách zlých diagnóz?! Jednoducho – prišiel neskoro! Boh nechodí neskoro, my áno, lekári, záchranne služby… Boh je však na mieste vždy v správny čas! Nikdy nemešká! O tom je naša viera vo vždy-všade-včas prítomného Krista-Záchrancu. Ježiš si sadá tvárou v tvár smrti a vyriekne ortieľ: „Vstaň!“ To čaká každého z nás – jedného dňa zaznie: Ján, Jozef, Martin – vstaň z mŕtvych! A stane sa! Niet o tom pochýb! Každému je predsa jasné, že my nemáme moc nad smrťou, ale On áno! O čom by to potom celé bolo? Túžba, sen, mýtus, legenda…? Nie, naše krédo je predovšetkým o Božom triumfe nad smrteľnosťou, stratenosťou, prázdnotou a nezmyselnosťou ľudského bytia. Všetko naše pozemské hľadanie-úsilie-zápas-pády-zrady-zlyhania i okamihy šťastia – majú zmysel, len ak sa vpisujú ako cenné poznanie zmyslu života do Knihy večnosti. Veď nás tam Kriste!
Modlitba: Oslavujeme Ťa, Ježišu, že máš moc aj nad smrťou! Oslavujeme Ťa, že môžeme očakávať Tvoje vzkriesenie! Odpusť, že sa naň málo pripravujeme. Veď nás Svojím Duchom, aby sme neostali ako panny bez oleja, ale vošli s Tebou do neba. Amen.
Pieseň: ES 674
Autor: Ľubomír Badiar

Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy zo siete. Žalmy 25,15
Pavol píše: Bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo Slovo rýchlo šírilo a oslavovalo všade tak, ako u vás, aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru. No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. 2.Tesaloničanom 3,1-3

Filipanom 2,12-18 :: Modlíme sa za: Senica – Čáčov (My)