Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.9.2020

2.Korinťanom 1,12-24
12 Lebo toto je naša chvála: svedectvo vlastného svedomia, že sme sa na svete a najmä medzi vami žili v svätosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. 13 Lebo nič iné vám nepíšeme, ako čo čítate, ale aj poznáte, a dúfam, až do konca poznávať budete, 14 ako ste nás čiastočne už aj poznali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša. 15 V tejto dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz dostala milosť, 16 a cez vás prejsť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma odprevadili do Judska. 17 Keď som to chcel, či som konal azda ľahkomyseľne? Alebo keď sa rozhodujem, či sa rozhodujem podľa tela, takže: áno, áno, znamená u mňa aj: nie, nie? 18 Avšak ako je verný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie. 19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám aj ja aj Silvanos a Timoteos zvestovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno. 20 Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. 21 Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, 22 On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha. 23 Boha volám za svedka svojej duše, že len zo šetrnosti k vám neprišiel som ešte do Korintu. 24 Niežeby sme panovali nad vašou vierou, ale sme spolupracovníci vašej radosti; veď vierou stojíte.

Úprimnosť založená na Kristovi. Akú vážnosť pripisujeme Božím slovám v porovnaní s našimi, ľudskými? Ľudské výpovede sa v dnešnej dobe veľmi často popierajú a prekrúcajú. U Boha to tak nie je. On je verný a dodržiava všetko, čo povedal a čo zapísal vo Svojom Slove. Smieme plne dôverovať zasľúbeniam, ktoré nájdeme v Božom Slove. Apoštol Pavel zdôrazňuje, že všetky Božie zasľúbenia sú veľmi úzko spojené s Ježišom Kristom, Jeho Synom. Kristus povedal „áno“ všetkému, čo mal Boh v úmysle a čo si želal. Preto aj skrze Neho je „amen“, čo znamená, že On uskutočnil všetko, čo si Boh vo Svojom srdci predsavzal. Svojím dielom vykúpenia na Golgote položil základ pre to, aby sa mohli naplniť všetky Božie zasľúbenia. Teraz je so Svojím Duchom pri každom z nás a aj nám pomáha napĺňať Božie sľuby pri nás a s nami. Prosme Ho o pomoc, posilnenie, silu a Božie vedenie, aby to veľké „amen“ zaznelo aj pri nás na Božie oslávenie!
Modlitba: Bože, odpusť, že niekedy nemáme silu dodržať slovo. Niekedy veríme viac hriechu, či veciam, než Tebe. Prosíme, daj nám pevnú vieru v Tvoje slovo, aby sme konali, čo sa Ti páči. Amen.
Pieseň: ES 615
Autor: Kristína Vargovčáková

Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami pre Svoje meno, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich zlých skutkov. Ezechiel 20,44
Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Lukáš 6,35

Amos 5,4-15 :: Modlíme sa za: Šahy (Ho)