Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.2.2020

Nedeľa Deviatnik. Septuagesima
Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Daniel 9,18

Matúš 20,1-16
1 Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. 2 Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3 O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4 A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5 A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6 A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7 Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. 8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. 9 Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 10 Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11 A keď dostali, reptali proti hospodárovi: 12 Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13 On však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15 Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

Ľudská spravodlivosť verzus Božia odmena. Je samozrejmé, že ten, kto pracuje, očakáva aj náležitú mzdu. Jej výška sa odvíja od kvality, náročnosti a množstva vykonanej práce. – – Nebeský Hospodár pozýva do práce všetkých – bez rozdielu (Mt 28,19). Jeho vinicou je celý svet – široké misijné pole. A On sám vyjadril obavu, že služobníkov bude málo. Raduje sa rovnako z tých, ktorí prišli zavčas rána – hneď po narodení, ako aj z tých, ktorí začali pracovať až o piatej – v podvečer svojho života. On nikomu nekrivdí, ale zachováva spravodlivosť voči každému. Nekoná proti nej ani vtedy, ak dá niekomu viac, ako si zaslúžil. Lebo každá Jeho odmena je milosťou, o ktorú sa smieš uchádzať. „Poslední sa stanú prvými“, lebo ich odmena bude rovnaká: „denár večného života“. Bude to tá najvyššia odmena, ktorá sa vymyká všetkým našim predstavám a snom o lukratívnom povolaní, o blahobyte a hojnosti. Pán nedáva odmenu podľa služobných rokov, ale podľa ochoty, horlivosti a lásky, s akou prijímame a plníme Jeho pozvania. Trpezlivo čaká, že sa necháš najať a budeš prinášať kvalitné ovocie.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane, že nás vždy nanovo pozývaš do Svojej Vinice. Daj nám pochopiť, že je ňou predovšetkým naša duša, ktorej sa máme od rána do večera venovať. Amen.
Pieseň: ES 649
Autor: Danica Hudecová

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žalmy 118,26
Ježiš Kristus prišiel, zvestoval pokoj vám. Efežanom 2,17

Filipanom 2,12-13 :: Žalmy 124 :: Modlíme sa za: Evanjelickú diakoniu