Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.3.2020

Marek 10,32-34
32 Boli na ceste do Jeruzalema, a Ježiš išiel pred nimi; oni žasli a tí, čo Ho nasledovali, báli sa. Nato opäť vzal k sebe dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s Ním diať: 33 Ajhľa, vystupujeme do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom. 34 Potom sa Mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.

Počúvaj, aby si nebol prekvapený. Mať uši ešte neznamená dobre počuť a rozumieť tomu, čo počujem. U proroka Izaiáša čítame: „Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť… Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami…“ A Pán Ježiš Kristus povedal: „V podobenstvách im hovorím preto, že… počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú.“ Učeníci, ktorí boli na ceste do Jeruzalema, si mohli myslieť, že Jeho slová o smrti a vzkriesení sú ďalším podobenstvom, ktoré nechápali. Obávali sa, čo ich čaká v Jeruzaleme, pretože Ježiš im práve hovoril o tom, že bude prenasledovaný – „vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom“. No Ježišova smrť a vzkriesenie nemali byť pre učeníkov prekvapením. Veď im jasne vysvetlil, čo sa Mu stane: „opľujú Ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych“. Žiaľ, akoby ani nepočuli, čo hovorí. Hovoril im o vzkriesení a oni premýšľali, ako môže človek ožiť po tom, čo zomrel. Hovoril im, že je Mesiáš, ktorého čoskoro zabijú a oni si mysleli, že Mesiáš bude korunovaný za kráľa. Áno, Ježiš mal moc stať sa kráľom zeme, ale On sa rozhodol byť poslušný Otcovi a zomrieť za nás. A keď vstal z mŕtvych, dokázal, že je Bohom a má moc meniť naše životy. Toto jasné Slovo o smrti a vzkriesení Syna človeka sa prihovára aj nám dnes.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si urobil a robíš tak veľa pre nás. Odpusť, že tak málo odpovedáme na Tvoje dielo našou oddanosťou a láskou. Veď nás Svojím Duchom, očisťuj srdcia, aby sme dobre vnímali Tvoju vôľu a žili v Tebe. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Martin Fečko

Vaše viny to narušili, vaše hriechy vás pozbavili dobra. Jeremiáš 5,25
Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Rimanom 7,19

1.Mojžišova 37,3-4.12-14.23-35(36) :: Modlíme sa za: Kokava nad Rimavicou (Ri)