Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.4.2020

Zelený štvrtok. Dies viridum
Zaistil pamiatku Svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalmy 111,4

Marek 15,16-23
16 Vojaci Ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy, a zvolali celý prápor (vojska). 17 Potom Ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu 18 a začali Ho pozdravovať: Buď pozdravený, kráľ židovský! 19 Trstinou Ho bili po hlave, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu. 20 Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho purpurový plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha. Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. 21 Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž. 22 A viedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. 23 Ponúkli Mu víno s myrhou, ale On (ho) neprijal.

„A viedli Ho na miesto Golgotu, čo v preklade znamená „Lebečné miesto“. Ponúkli Mu víno s myrhou, ale Ježiš to neprijal.“ Ak si nesieme vo svojich životoch bremená, ťaží nás nespravodlivosť, náročné dni, choroby, neistota v rozhodnutiach, či iné ťažkosti, snažíme sa uniknúť. Kto z nás by si nechcel zmierniť bolesť, ak by mal takú možnosť?! Pri bolestiach krížov, hlavy, zubov siahame po analgetikách. Ježišovi ponúkli víno zmiešané s myrhou. Podľa židovského Talmudu sa tieto zmiešané látky používali na zmiernenie bolesti. No Ježiš túto pomoc na utíšenie bolesti odmietol. Prežil Svoje utrpenie v plnej sile, bez akéhokoľvek utlmenia a s intenzitou, ktorá k tomu patrila. To všetko urobil z lásky k nám a z poslušnosti voči Svojmu Otcovi. Nie sme naučení bojovať. Pred bolesťou a utrpením utekáme, tíšime ho, miernime. Ježiš si zachoval Svoju česť a trpezlivosť až do konca. – – Koľko toho znesieš ty a aká je tvoja láska? Neboj sa života a toho, čo ti prináša! Boh za teba zabojoval a urobil by to znova.
Modlitba: Drahý Pane, tak málo si vážime cenu, ktorú si zaplatil za nás. Odpusť, že sme slabí, že unikáme bolesti, že Ti nedôverujeme. Prosíme Ťa, pomôž našej nevere, nech máme svedectvo na perách, ktoré vždy povzbudí iných o Tebe. Amen.
Pieseň: ES 110
Autor: Denisa Vargová

Poďme, vyberme sa uzmieriť Hospodinovu tvár a hľadať Hospodina zástupov; pôjdem aj ja! Zachariáš 8,21
Keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivový vrch. Marek 14,26

Ján 13,1-15.34-35 :: 1.Korinťanom 11,(17-22)23-26(27-29.33-34a) :: 2.Mojžišova 12,1-4(5)6-8(9)10-14 :: Modlíme sa za: Liptovská Sielnica (Lo)