Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.5.2020

1.Petrov 5,8-14
8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; 9 vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 11 Jemu moc naveky vekov. Amen. 12 Po Silvánovi, vašom – ako verím – vernom bratovi, len nakrátko som vám napísal, aby som vás napomenul a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia; v nej zotrvajte! 13 Pozdravujú vás: spolu s vami vyvolený cirkevný zbor v Babylone a môj syn Marek. 14 Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. Amen.

Pastier. Peter je milujúcim i obetavým pastierom Božieho stáda, a tak má odvahu dávať dobré rady aj duchovným pastierom, ako sa môžu čo najlepšie postarať o ovečky, ktoré im s dôverou zveril Pán. Najviac mu záleží predovšetkým na tom, aby sa jeho ovečky mali možnosť vždy pásť na dobrej i sýtej duchovnej paši. Tak to prijal od Pána, ako ten najlepší návod starostlivosti o ne (J 21,15-17). Porozumel, že iba vtedy môžu byť zdravé a silné, aby mohli obstáť v rôznych skúškach i pokúšaniach života. Pastierom pripomína, aby milovali ovečky, ktoré im zveril s veľkou dôverou a aby k tejto službe pristupovali s láskou i citlivosťou. A tiež, aby sa aj oni sami usilovali byť im dobrým príkladom svojím životom úprimnej a živej viery. Pri mladších zase zdôrazňuje tiché, pokorné i poslušné srdce, a napokon všetkým bez rozdielu odporúča poddať sa pod mocnú ruku Božiu. Lebo iba tak môžu svojím časom prijať aj povýšenie. Úžasnou výsadou Božích detí, ktorú nám Peter pripomína, je i to, že máme milosť pred naším Pánom: smieme na Neho uvaliť každú našu starosť, lebo On sa stará o nás. A to je v tejto zložitej dobe pre každé skúšané Božie dieťa nesmierna milosť nad milosť v pravý čas. To všetko sa začína už v rodine.
Modlitba: Odpusť, Bože, že niekedy nežijem na svedectvo Tebe, ale s túžbou zapáčiť sa ľuďom za moje zásluhy a výkony. Prosím, daruj mi pokoru a oživ ma zvnútra, nech zažívam nádhernú lásku s Tebou a budem Ťa vyvyšovať a poslúchať. Amen.
Pieseň: ES 473
Autor: Magdaléna Peniašteková

Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnával vo všetkom, čo si robil. 5.Mojžišova 2,7
A od správcov sa napokon vyžaduje, aby bol každý uznaný ako verný. 1.Korinťanom 4,2

1.Mojžišova 2,1-3 :: Modlíme sa za: Mokrá Lúka (Ge)