Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.6.2020

Títovi 3,1-15
1 Pripomínaj im, aby boli poddaní vrchnostiam a mocnostiam, poslúchali ich, boli hotoví do každého dobrého diela, 2 nikomu nezlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, dokazujúc všemožnú miernosť všetkým ľuďom. 3 Lebo aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní; blúdili sme a slúžili žiadostiam a rozličným rozkošiam, trávili sme život v zlobe a v závisti; boli sme nenávidení a navzájom sme sa nenávideli. 4 Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, 5 spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, 6 ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 7 aby, ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. 8 Verná to reč, a žiadam si – toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dobré skutky. To je dobré a užitočné ľuďom. 9 Daromným sporným otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone sa vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne. 10 Človeka kacíra po jednom-dvoch napomenutiach obchádzaj, 11 uvedomujúc si, že je to prevrátenec a hreší, sám sa zatracujúc. 12 Keď pošlem k tebe Artema alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolisu; rozhodol som sa totiž tam prezimovať. 13 Zéna, učiteľa zákona, a Apolla vystroj starostlivo na cestu, aby im nič nechýbalo. 14 Nech sa aj naši (ľudia) učia dobre konať, keď je potrebné, aby neboli bez ovocia. 15 Pozdravujú ťa všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť so všetkými vami! Amen.

Viera vedie cestou pokory a lásky. Pavol Filipských napomína: „Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba.“ Za príklad takéhoto konania dáva Pána: „Tak, …ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a Svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.“ Výsledok Pánovej pevnej viery v Otcovo riešenie nám otvorilo dvere do Kráľovstva nebeského. Zároveň nám dal príklad k nasledovaniu a konaniu skutkov lásky. Bez túžby po odmene – z lásky tak, ako to robil On. Ovocím viery sú teda skutky lásky. Tie svedčia o postoji kresťana k deťom sveta i k spoločenstvu Božích detí. Apoštol dáva jasný príkaz: „…toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dobré skutky.“ Kto vidí dobrotu a láskavosť nášho Spasiteľa a počúva Jeho Slovo, vie zaprieť seba samého, vziať na seba svoj kríž a nasledovať Ho.
Modlitba: Pane, prosím Ťa, stvor mi srdce čisté, ktoré by Ťa milovalo, poslúchalo a nasledovalo Tvoj príklad lásky. Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Slavomír Gallo

Nepokradneš! 2.Mojžišova 20,15
Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. 1.Korinťanom 10,24

Izaiáš 43,8-13 :: Modlíme sa za: Partizánske (Po)