Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.8.2022

Ján 9,35-41
35 I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? 36 Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? 37 Riekol mu Ježiš: Veď si Ho videl; to je On, čo hovorí s tebou. 38 A on povedal: Verím, Pane! a klaňal sa Mu. 39 Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. 40 Počuli to farizeji, ktorí boli s Ním, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? 41 Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva.

Duchovná slepota – duchovné uzdravenie. Aj keď predstavitelia Izraela uzdraveného vyhodili, Pán Ježiš ho vyhľadal. Nenecháva ho v jeho situácii samého. Jeho viera, skúšaná tvrdými otázkami protivníkov, sa stávala dôverným poznaním osoby Pána Ježiša: On je prorok, je bez hriechu, je od Boha. Pán Ježiš však chce jeho vieru ešte viac upevniť. Predpokladá, že vie o Synovi človeka (Dan 7). Vedieť, a dokonca očakávať Jeho budúci príchod ešte nie je „viera v Syna človeka“, no uzdravený už Syna človeka stretol, dôveroval Mu, poslúchol Ho a okúsil Jeho zachraňujúcu moc, no ešte Ho nevidel. Preto Ho chce vidieť na vlastné oči. Pán Ježiš sa mu priamo zjavuje. Z odpovede a reakcie uzdraveného vidíme odkrytie duchovnej pravdy. Nebolo mu darované len svetlo pre jeho oči, ale aj „pravé svetlo“ večného života. Slepota farizejov bola v tom, že odmietli Pána Ježiša. Boli pyšní na svoje náboženské „poznanie“, považovali sa za znalcov a „vidiacich“ (vieme, vieme) a neuvedomovali si, že sú duchovne slepí. – – Ako je to s nami? Prežili sme duchovné uzdravenie osobne, alebo žijeme ešte v duchovnej slepote? Pán Ježiš túži, aby sme prežili dotyk Jeho uzdravujúcej milosti a žili s Ním každý deň nášho života.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje veľké veci! Odpusť, že im niekedy neveríme. Prosíme Ťa, uzdravuj nás duchovne a posilňuj naše vnútro! Amen.
Pieseň: ES 629
Autor: Jelka Petričová

Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia Tvoje rozkazy. Žalm 119,63
Filip sa spýtal eunucha: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ Eunuch odpovedal: „Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí?“ I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Skutky apoštolov 8,30-31

Matúš 5,33-37 •  Modlíme sa za: Párnica (LOS)