Series: Zamyslenia EVS

Zamyslenia EVS: Múdrosť, ktorá prináša porozumenie – 28. marec

„Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.“ (Gen 28:15) Keď Ježiš na začiatku 14. kapitoly v Evanjeliu podľa Jána utešuje svojich učeníkov, hovorí im: „A cestu, kam idem, poznáte.“ (Jn 14:4) Tomáš mu na to odpovedá: „Nevieme,

Více

Zamyslenia EVS: Buď horlivý až do konca – 27. marec

“Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, aby ste nezleniveli…” List Židom 6:11 — 12 Živý kresťan je neustále vystavený útokom satana. Ten niekedy prichádza s revom, inokedy sa k nám zakráda.

Více

Zamyslenia EVS: Počuť a prijať – 26. marec

„Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal im: Pretože vám je dané znať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané.“ Evanjelium podľa Matúša 13:10-11 Nepotrebujeme sa pýtať,

Více

Zamyslenia EVS: Návrat Pána – 25. marec

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (Flp 3:20) Písmo naznačuje, že žijeme v dňoch, ktoré by sme mohli nazvať dňami človeka. No prichádza deň, ktorý sa bude volať Pánov Deň.

Více

Zamyslenia EVS: Ty Ho len nasleduj – 23. marec

„ …a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Evanjelium podľa Matúša 4:19 Čo môže človek spraviť, aby mohol dostať to zvláštne povolanie do Pánovej služby? Mnoho mladých kresťanov si kladie podobnú otázku.

Více

Zamyslenia EVS: Hľadáš zmysel? – 22. marec

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.“ (Rim 12:1) Kniha The Age of Longing (V časoch túžby) hovorí o americkom dievčati,

Více

Zamyslenia EVS: Ukrytý v Božej milosti – 21. marec

“V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila.” Izaiáš 30:15 Hriech vedie k nepokoju. Hriešnik je ako rozbúrené more v neustálom pohybe. Niečo sa musí neprestajne diať. Život sa stáva honbou za zážitkami a zábavou.

Více

Zamyslenia EVS: Buď svetlom – 19. marec

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5:16) Jeden verný svedok je vzácnejší ako tisíc nemých náboženských učiteľov. Tom Allan, známy mladý škótsky kazateľ,

Více

Zamyslenia EVS: Správny základ – 17. marec

My nedostaneme odmenu za všetko, čo robíme ako kresťania pre Božie kráľovstvo. Naše dielo bude vyskúšane ohňom. Príde pred Boží súd. Odmenu dostaneme len za to, čo pred Božím súdom obstojí. Všetko ostatné zhorí. Ale aj keby všetko zhorelo,

Více

Zamyslenia EVS: Premenení milosťou – 16. marec

„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2Kor 5:21) Augustín bol jedným z najväčších teológov, akí kedy na Zemi žili. V mladosti bol divoký, nestriedmy a nemravný.

Více