Biblický sbor křesťanů Kladno

Kázání z Biblického sboru křesťanů Kladno. Věříme, že Bible je pravda a Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu.

UvádíBiblický sbor křesťanů Kladno

Všechny epizody

Biblický sbor křesťanů Kladno: Čtyřicet dnů se jim dával spatřit! (Skutky 1,3; Lukáš 24 aj.)

Verš ze Skutků 1:3 shrnuje Ježíšovu 40 denní službu mezi vzkříšením a nanebevzetím. Ježíš se zjevoval učedníkům a tak na základě své přítomnosti a Písma upevňoval jejich víru. Povzbuzuje...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak žít v hříšné společnosti? (Žalm 36)

V 36. žalmu vidíme, jak Písmo dává do protikladu padlý stav hříšného člověka a svrchovaného Boha. Učí nás bořit vlastní dobré představy o nás samých a konfrontovat je Božím...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Přesnost evangelia Ježíše Krista (Římanům 1,3–4)

Jan Kalvín napsal, „Toto je pozoruhodná pasáž, kterou se učíme, že celé evangelium je zahrnuto v Kristu, takže pokud někdo odstraní jeden krok od Krista, stáhne se z evangelia.”...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pokušitel, pokušení a pád (Genesis 3,1–7)

To, co se stalo Evě a Adamovi, se děje dodnes. Naivní lidé padají do stejné pasti znovu a znovu a dovolují, aby byli duchovně zneužíváni, protože neznají Satanovu taktiku...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Boží svébytnost a svrchovanost (Různé texty)

Duchovní život začíná poznáním Boha a pokračuje poznáváním Boha, a proto je důležité se zabývat Božími atributy. Boží svébytnos ukazuje na to, že Bůh je dostatečný sám v sobě,...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak reagovat v zoufalých situacích (Žalm 63)

Byli jste v situaci, která z lidské perspektivy byl naprosto zoufalá? Vypadalo to, že není cesty ven, nepřijde pomoc nebo nevidíte další možnosti? Král David byl v takové situaci,...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pokoj pod palbou (Žalm 35)

V žalmu 35 nás David učí, jak navzdory bezdůvodným útokům nepřátel lze zachovat v srdci pokoj. Jeho poučení je prosté, v čase útoků a lživých obvinění prosme Boha, aby...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Důvod, proč evangelium je dobré (Římanům 1,1d)

Evangelium znamená „dobrá zpráva“. Jedním z největších nebezpečí v církvi je považovat evangelium za samozřejmost a žít jako by to byla jen zajímavá zpráva. V Římanům 1,1–3 apoštol Pavel...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Povolaný apoštol (Římanům 1,1c)

Každý zná slovo apoštol, a každý ví, kdo byli apoštolové. Nemůžeme ale brát za samozřejmost, že opravdu chápeme, co znamená být apoštolem. Špatné pochopení tohoto slova působí zmatek v...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Doulos (Římanům 1,1b)

Pokud jste křesťan víc než pár let, pravděpodobně znáte toto řecké slovo δοῦλος, což znamená otrok—osoba, která je právním vlastnictvím jiné osoby a je nucená ji poslouchat. V Římanům...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nezastavitelná moc evangelia (Římanům 1,1a)

Ze všech lidí, Saul z Tarsu byl absolutně poslední, který se mohl stát otrokem Krista Ježíše, povolaným apoštolem, odděleným pro Boží evangelium. V Římanům 1,1 vidíme, že skrze moc...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Úvod k listu Římanům (Římanům 1,1–7)

Tento dopis je v Novém zákoně pátý ne kvůli chronologii, ale kvůli tomu, že obsahuje nejpodrobnější vysvětlení a pokyny pro církev ohledně evangelia Ježíše Krista. Když církev těmto pravdám...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nutnost Písma v životě křesťana (2. Timoteovi 3,16–17)

Chcete být povzbuzeni k tomu, abyste upřednostňovali Boží slovo ve svém životě? Abyste měli jako největší prioritu v roce 2021 čtení Bible, studium Bibli, rozjímání nad Biblí i učení...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pravé pochopení Vánoc (Filipským 2,1–11)

Pro křesťany otázka, „o čem jsou Vánoce“, je docela jednoduchá. Dobře víme, proč je oslavujeme. Ale pravé pochopení Vánoc také není o tom, jestli víme, kde se Ježíš narodil,...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Křesťan a alkohol (Efezským 5,18a)

Pavel nás v dnešním textu vybízí: „A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost ….“ To je Pavlova výzva, která nás vede k celé řadě otázek. Co učí Písmo o...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak se modlit za svou církev (Filipským 1,9–11)

Modlíte se pravidelně za svou církev, za své bratry a sestry a za muže, kteří vám kážou Boží slovo a vedou vás? Pokud ano, jak se za ně modlíte?...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak přežít přicházející pohromu (Matouš 7,24–27)

Tady na konci svého kázání Ježíš vysvětlil příběh o dvou mužích. Oba vyznali víru. Oba četli Písmo. Oba se modlili i poslouchali stejná kázání. Ale jeden šel do nebe...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Smrtelný podvod falešné jistoty (Matouš 7,21–23)

V onen den mnozí, kteří si myslí, že vstoupí do nebe, budou šokovaní, když jsou posláni do pekla. Proč? Protože byli podvedeni falešnou jistotou. Tady u konce svého kázání...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vlci mezi ovcemi: Jak identifikovat falešné vedoucí v církvi

Ježíšova slova v Kázání na hoře jsou velmi vážná. Je potřeba, abychom v této době studovali text s tak tvrdými slovy? Odpovědí je bezpochyby „ano“. Kolem nás jsou lidé,...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jen dvě cesty (Matouš 7,13–14)

Kázání na hoře nás učí, jak vypadá občan nebeského království – jinými slovy, co to znamená být křesťanem, a na konci tohoto kázání žádá o rozhodnutí. Říká, že jsou...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Důsledky naplnění Duchem Svatým (Efezským 5,18–21)

Jak může dnešní církev zasáhnout dnešní svět? Apoštol Pavel nás vybízí, abychom žili moudře v tomto světě, podle Boží vůle, a aby to bylo viditelné v našich životech. A...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vítězství nad strachem (Žalm 34)

Milí svatí, žalm 34 nás učí, abychom v tísni chválili Hospodina, za to, že nás vysvobozuje ze strachu i od nebezpečí a nechali se Jím poučit k životu v...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Zlaté pravidlo (Matouš 7,12)

„Zlatý standard“ je měřítkem, se kterým měříme hodnotu dalších věcí—Ferrari je například zlatým standardem sportovních aut a T.G. Masaryk může být zlatým standardem českého prezidenta. V Matouš 7,12 najdeme...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vytrvalost v modlitbě (Matouš 7,7–11)

Většina Ježíšova Kázání na hoře se zabývá tím, že můžeme žít životy pokory a spravedlnosti. Naše životy i dobré skutky by měly vést lidi, aby oslavovali našeho nebeského Otce....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nechte se naplňovat Duchem svatým

Jako balón bez horkého vzduchu nemůže letět, nemůže křesťan žít bez plnosti Ducha svatého. Pokud chceme žít pro Boží slávu, musíme chápat, co to znamená být naplňován Duchem svatým...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pavlovo vyznání (1. Timoteovi 1,15–17)

Apoštol Pavel byl jeden z největších pronásledovatelů křesťanů, ale jeho srdce bylo úplně proměněné Boží milostí. Když Pavel nad svým svědectvím přemýšlel v prvním listu Timoteovi, šel příkladem pro...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Obrovská pomoc v mocném Bohu (Žalm 46)

Život není procházka růžovým sadem. Každý z nás má těžkosti a potíže. Kdykoliv avšak prožíváme různé těžkosti života, najdeme obrovskou pomoc v mocném Bohu a proto k němu máme...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Spravedlnost spravedlivým (Žalm 18,21–31)

V části 18. žalmu jsme se poučili, jak Bůh s Davidem jednal podle jeho spravedlnosti a čistoty. David byl rozhodně zaměřený na to, aby vedl svůj život po Boží...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jednota v rozmanitosti (Efezským 4,7–12)

Kristus dáva dary církvi jako prostředky jednoty pro budování svého těla, aby rostlo do plnosti. On je jediný, který má autoritu dávat takové dary. Kazatel: Aleš Novotný Událost: Nedělní...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Co dělat, když přijde temnota

Muž, který napsal Žalm 42 měl pocit, že byl úplně opuštěn. Každý z nás čas od času čelí obdobím temných nocí bez radosti. Žalmista ale našel naději a můžeme...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Hospodin vítězný (Žalm 18,32–51)

Jsme na konci nádherného 18. žalmu, ve kterém nás Boží slovo učilo spoléhat na Boží moc v časech zkoušek a předávat vše do Jeho moci. Neboť On pracuje skrze...

Biblický sbor křesťanů Kladno: A toto jsou Jeho dary (Efezským 4,11)

Kristus každému křesťanovi dal dary proto, aby budoval Jeho církev. Pavel mluví o některých konkretních z těchto darů v listu Efezským. Kazatel: Aleš Novotný Událost: Nedělní shromáždění Datum: 5....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Tři znaky evangelizační služby (Koloským 1,28–29)

Apoštol Pavel v listu Koloským popisoval svou službu svému Páně a Králi. Jedna důležitá čast jeho služby byl to, že činil učedníky. Každý křesťan by měl být zapojený tohoto...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Moc svědectví Boží slávy (Žalm 19)

Žalm 19 je výstražným ukazatelem na svědectví o Bohu a Jeho vlastnostech, které křičí do celého světa stvoření a Boží slovo. Je ukazatelem všem k Pánu Bohu, tím více...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Blaze tomu, který … (Žalm 1)

Každý křesťan je nové stvoření, požehnán Bohem. První žalm přirovnává požehnání blahoslaveného člověka se přirozením stavem padlého člověka. Kazatel: Pavel Borovanský Událost: Nedělní shromáždění Datum: 2. 9. 2018 Text:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Hřích pokryteckého soudu (Matouš 7,3–5)

Je jednodušší rozpoznat hříchy u ostatních než u sebe. Musíme ale dávat pozor, protože tento hřích je velmi nebezpečný: zastaví náš růst – místo toho, abychom se navzájem povzbuzovali,...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pod ochranou Krále králů (Žalm 33)

Žalm 33 nás učí chválit Boha za jistotu a radost, kterou nám dává v čase těžkostí. Nemusíme stavět na abstraktních představách o Bohu, ale na zcela konkrétních Božích vlastnostech,...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Hřích nebiblického soudu (Matouš 7,1–2)

Často slyšíme Matouš 7,1 – „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ – mimo kontext. I nevěřící znají a používají tento verš. Ježíš nemínil tímto veršem, že nás nikdo nemůže soudit. Abychom...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak poradit svému srdci, když je úzkostlivé (Matouš 6,31–34)

Úzkost je něco, co každý z nás zná. Když máme problémy, často se stává, že se snažíme přemýšlet o něčem jiném, ale myšlenkami se stále vracíme k našim problémům....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Příčina úzkosti a její lék (Matouš 6,25–30)

Hodně lidí má úzkost, ale málo z nich má řešení. Boží slovo je úžasné v tom, že nám nejen ukazuje na přičinu úzkosti, ale taky na řešení, pomoc a...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jednejte moudře, hleďte pochopit, co je vůle Páně! (Efezským 5,17)

Každý křesťan chce žít způsobem, který se Bohu líbí, ale jak můžeme vědět, co je pro nás Boží vůle? Krátce řečeno je Boží vůle naše posvěcení. Kazatel: Aleš Novotný...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Modlářství materialismu (Matouš 6,19–24)

Většina Čechů řiká, že jsou ateisty, ale pravda je, že každý uctívá něco. A nejběžnější náboženství v této době je materialismus. Problém avšak je, že materialismus nemůže uspokojit největší...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Obnova z utrpení hříchu do radosti odpuštění (Žalm 32)

Když jsme se stali věřícími, Bůh nám ukazoval hříchy, které jsme měli ve svých životech. Boj s hříchem ale není práce za jeden den; to je proces, který bude...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vlastnictví a věčnost: Důvod, proč co vlastníš je tak vážný (Matouš 6,19–21)

V kázání na hoře nás učí Pán Ježíš, jaký pohled musíme mít na peníze a majetek a jak je máme používat. Vidíme v tomto textu: 1. Moudrost Ježíšových slov....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Srdce biblického půstu (Matouš 6,16–18)

V této době častěji slyšíme o půstu v kontextu fyzického zdraví než v kontextu duchovního zdraví. Ježíš v kázání na hoře pokládá otázku: postíme se? Pokud ano, proč? Půst...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Ježíšův plán učednictví: Jak činit učedníky pro Krista (Matouš 28,18–10)

Je pravda, že Ježíšovo poslední přikázání bylo jediné – čiňte učedníky – ale náš Pán nás ukazuje tři kroky v tomto procesu: 1. Musíme jít k lidem, kteří jsou...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Ježíšův plán učednictví (Matouš 28,18–20)

Ježíšova poslední slova učedníkům jsou znamí. Většina z nás si ale neuvědomí, že je v těch jenom jedno přikázání, které je také poslední přikázání od našeho Pána: Čiňte učedníky....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Ohleduplná služba: Jak každá ovce musí sloužit jako pastýř

I když máme vedoucí a starší v církvi, pravda je, že každý pastýř je taky ovce a každá ovce musí taky sloužít jako pastýř. Pokud chceme splnit své povolání...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2020, 6. setkání: Jak postupujeme dál?

Pokud dobře pochopíme, co to je církev a členství církve, jak tyto principy můžeme aplikovat v našich životech? Kazatel: Daniel Adamovský Událost: Sborový pobyt Datum: 3. 7. 2020 Text:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2020, 5. setkání: Zodpovědnost členů II: Biblická kázeň

Co to je biblická kázeň a jakou zodpovědnost má každý člen církve ohledně ní? Kazatel: Aleš Novotný Událost: Sborový pobyt Datum: 2. 7. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2020, 4. setkání: Zodpovědnost členů I: Návod ke členství

Pokud chceme být dobrými věrnými členy ve svojí místní církvi, musíme být motivováni milostí, musíme pochopit cenu církevního členství, musíme mít správný pohlčed na svoje dary a musíme milovat...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2020, 3. setkání: Zodpovědnost vedoucích II

Vedoucí církve musí být poslušními a musí pečovat o Boží lid. Jejich poslušnost přináší prospěch a radost nejen jim, ale i všem členům církve. Kazatel: Daniel Adamovský Událost: Sborový...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt, 2. setkání: Zodpovědnost vedoucích: Paste Boží stádo, které je u vás

Pastýři Božího stáda mají velkou výzvu a musí proto mít správnou motivaci. Kazatel: Aleš Novotný Událost: Sborový pobyt 2020 Datum: 28. 6. 2020 Text: 1. Petrův 5,1–4 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Sborový pobyt 2020, 1. setkání: Základy členství

Co to je církev? Jakou má povahu? Co to je církevní členství? Jaké jsou výhody členství v místní církvi? Kazatel: Marcus Denny Událost: Sborový pobyt 2020 Datum: 27. 6....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Otázky a odpovědi (2. část) – Manželé

Otázky a odpovědi na téma vztahu mezi muži a ženami – manželé Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 23. 6. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Bůh ve tvém soužení (2. Korintským 1,8–11)

Apoštol Pavel neměl lehký život a neměl lehkou službu. On je příkladem toho, že když člověk zažije nějaké utrpení, umí ostatní díky tomu lépe povzbuzovat. Pavel mluví o třech...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Otázky a odpovědi (1. část) – Svobodní lidé

Otázky a odpovědi na téma vztahu mezi muži a ženami – svobodní lidé Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 16. 6. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak vytrvat v běhu (Židům 12,1–3)

List Židům byl napsán pro křesťany, kteří byli pronásledovaní, vysmívaní, nenávidění – a z toho vyčerpaní a zdeptaní. Byli pokoušeni, aby odpadli z víry; ne kvůli tomu, že přestali...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Věci, které ti tvoje rodiče nikdy neřekli (3. část)

Už jsme o tom diskutovali, jaké mají odpovědnosti muži ve vztazích, ale co ženy? Bible říká, že ženy taky mají velmi důležité odpovědnosti ve svých vztazích s muži. Kazatel:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nikdy nejsme opuštění! (Žalm 31)

Předtím než mistr Jan Hus zemřel, byl ve vězení více než půl roku. Tam zeslábl, onemocněl a úplně osamocený byl vydán na nemilost nepřátel, kteří ho nenáviděli. Zdálo se,...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Muži, ženy a vztahy: věci, které Ti rodiče nikdy neřekli, 2. část (Marek 10,6–9)

Češi umí dělat hodně věcí. Umí cvičit a posilovat. Umí financovat a vydělávat. Umí opravit auta, prodat nemovitosti, učit matematiku, umí řešit problémy v práci. Ale málo – fakt...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak bojovat proti pokušení (Matouš 6,13)

Kdyby nebyl voják připraven bojovat, určitě by se stal jednou z prvních obětí při útoku. Smutná pravda je, že mnoho křesťanů v této době není připravených, aby čelili a...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Věci, které Ti rodiče nikdy neřekli (Marek 10,6–9)

Pro křesťany i pro nevěřící, vlastně pro celý stát České republiky, je pár věcí základnějších a důležitějších, než učení o vztazích a manželství. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Moc modlitby v boji proti modlitby (Matouš 6,13)

Předtím než Eva snědla zakázané ovoce, předtím než David cizoložil s Bat-šebou, předtím než Ježíše zradil Jidáš, byli pokoušeni. Pokušení je touha dělat něco nespravedlivého. Může být vedena vnitřním...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Manžel, kterého by měla hledat každá žena

Jaké vlastnosti by měl mít muž, za kterého by se modlila žena jako budoucího manžela? Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 19. 5. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Nepromarni svůj život! (Efezským 5,15–16)

Dávno před stvořením světa se Bůh rozhodl, kolik dá každému z nás času. Všechny tyto dny musí být použité pro Boží slávu. Jak s nimi nakládáme? Pravda je, že...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Odpuštěný odpouští, 2. část (Matouš 6,12, 14–15)

Bůh všem nabízí své odpuštění, ale není bezpodmínečné. Jsou čtyři podmínky, které musíme splnit předtím, než nám může odpustit: 1. Musíme lidem odpustit jejich přestoupení proti nám. 2. Musíme...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Věříš tomu? (Jan 3,16)

Janovo evangelium je plné Božích zaslíbení. Nejznámnější z nich je také největší. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 12. 5. 2020 Text: Jan 3,16 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Znaky upřímného pokání (3. část)

Pokud chceme pochopit, odkud pochází Pavlův seznam znaků pokání, musíme nejdřív pochopit, v jakém kontextu Pavel napsal sedmou kapitolu druhého listu Korintským. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 5....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Odpuštěný odpouští (Matouš 6,12, 14–15)

Bůh nás stvořil ke svému obrazu, protože chce, abychom milovali Boha a blížního svého, jak On nás miluje. Očekává, že budeme používat všechno, co nám dal, k Božímu účelu....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Znaky upřímného pokání (2. část)

Jak můžeme vědět, že činíme skutečné spravedlivé pokání? Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 30. 4. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Znaky upřímného kázání

Co to je pokání? Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 28. 4. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Hloubka odpuštění (Matouš 6,12)

Je pět řeckých slov, která můžou být přeložena do češtiny jako hřích. Ježíš používá dvě z nich v Modlitbě Páně: 1. Opheilema znamená dluh a popisuje, že všechno, co...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Jak biblicky vyřešit konflikty (2. část)

Praktické rady o biblickém vyřešení konfliktu. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 23. 4. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Jak biblicky vyřešit konflikt (Různé texty)

Poslední dobou travíme víc času se svými rodinami než obvykle a kvůli tomu máme víc konfliktů. Proto je teď důležitější než kdy jindy, abychom biblicky vyřešili konflikty. Kazatel: Marcus...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Pod Boží výchovou (Žalm 30)

Když sochař pracuje na svém díle, ostatní vidí možná jen beztvarý kámen. Takový sochař trpělivě pracuje a krok za krokem realizuje vizi, kterou má ve své mysli. A když...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Jak se můžeme učit Boží slovo zpaměti? (Různé texty)

Marcus doporučuje tři systémy, které nám můžou pomáhat v učení Božího slova zpaměti. Kniha od Andrew Davise v češtině Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 16. 4. 2020 Text:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Proč se potřebujeme učit Boží slovo zpaměti? (Různé texty)

Neučíme se Bibli zpaměti kvůli tomu, že jsme zbožní. Učíme se Boží slovo zpaměti proto, abychom se stali zbožnými. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 14. 4. 2020 Text:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Žijte jako dětí světla! (Efezským 5,8–14)

Kdyby na noční obloze nebyla žádná hvězda, jak by to vypadalo? Byla by úplná tma. V tomto světě jsme my znovuzrození křesťané jako hvězdy rozeseté na noční obloze. „Žijte...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Co udělal Ježíš poslední den před svou smrtí? (Různé texty)

Ježíš věděl, že byl na cestě ke kříži. A co dělal? Sloužil ostatním. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 9. 4. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Požehnání Božího slova, 2. část: Moudrost ke spasení (2. Timoteovi 3,15)

Co to je moudrost? Není to věc jen pro staré muže s dlouhými, bílými vousy. Moudrost je schopnost žít dobře. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 7. 4. 2020...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Závislost na Bohu (Matouš 6,11)

Jsme-li křesťané, znamená to, že Bůh je náš Otec a máme přímý přístup k Němu. Musíme si ale pamatovat, s kým mluvíme a přistupovat k Bohu s úctou a...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Trůn milosti (Židům 4,14–16)

Když se modlíme, přistoupíme ke trůnu Božímu – ale jaký je ten trůn? Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 2. 4. 2020 Text: Židům 4,14–16 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Požehnání Božího slova (2. Timoteovi 3,14–15)

Pokud máte rodiče, kteří Vám každý den čtou Bibli, jste nejšťastnější děti na světě. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 31. 3. 2020 Text: 2. Timoteovi 3,14–15 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: K čemu upínáš svou naději? (Různé texty)

Celý svět je poslední dobou pohroužený do situace ohledně koronaviru. Tato pandemie nyní ovlivňuje každého z nás. V takové době nejistoty je dobré se ptát: k čemu upínáme svoji...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Duchovní inventura (2. Korintským 5,10)

Nedávno doporučil nějaký psychiatr, abychom si udělali životní inventuru z toho důvodu, abychom nepřemýšleli stále jen o svých obavách a starostech a místo toho přemýšleli o pozitivnějších věcech, například...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Velikost Boží lásky (1. Janův 4,10)

Jaká je největší potřeba člověka? Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 26. 3. 2020 Text: 1. Janův 4,10 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Jak reagovat na posměváčky (2. Petrův 3,3)

Jak máme reagovat, když se nám lidé vysmívají? Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 24. 3. 2020 Text: 2. Petrův 3,3 http://www.bskk.cz/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Jaký je rozdíl mezi strachem a bázní? (2. část, Izaiáš 41,10)

Rozdíl mezi strachem a bázní je těžké poznat. Otázka pravděpodobně nezní, jestli se bojíme nebo jestli máme strach, ale spíše čeho se bojíme? Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum:...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Vysílání: Jaký je rozdíl mezi strachem a bázní?

Marcus promlouvá o koronaviru, svatém Patrikovi a rozdílu mezi strachem a bázní. Kazatel: Marcus Denny Událost: Vysílání Datum: 17. 3. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/ https://www.facebook.com/bskkladno/

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak se modlit biblicky (3. část, Matouš 6,10)

Na začátku Modlitby Páně najdeme odpověď na otázku: Ke komu se modlíme? Modlíme se k našemu nebeskému Otci, který je vyvyšený. Pak vidíme střed Ježíšovy modlitby: „Přijď Tvoje království.“...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Boží moc a Boží vláda (Žalm 29)

Když vidíme sílu silné bouřky v přírodě mimo ochranu pevného domu, zažijeme malý kousek moci Boha, který stvořil celý tento svět a vládne nad ním. Víme, co pro nás...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak se modlit biblicky (2. část, Matouš 6,9–15)

Modlitba je navenek docela jednoduchá. Tak proč je to pro nás tak těžké se modlit pravidelně? Statisky říkají, že křesťané se modlí v průměru méně než pět minut denně....

Biblický sbor křesťanů Kladno: Bez Boží lásky nevejdeš do Božího království (Efezským 5,1–7)

Žijeme v době, kdy svět kolem nás žije ve smilstvu, nezřízenosti, chamtivosti a v jakékoliv nemorálnosti a říká tomu „láska”. Podle této definice je však láska sobectvím a my...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Jak se modlit biblicky (1. část) (Matouš 6,5–8)

Každý z nás ví, že modlitba je zásadní v křesťanském životě – rosteme a plodíme modlitbou. Zároveň víme, že jeden z nějtěžších úkolů křesťanského života je pravidelná, důsledná, soustředěná...

Biblický sbor křesťanů Kladno: Přijatelné hříchy: Závist (Různé texty)

Co je to závist? Závist je „rozhořčené povědomí o výhodách ostatních.“ Hříchem není, že ostatní lidé mají něco hezkého nebo lepšího. Tím hříchem je, že nejsme spokojení s tím,...