Na Ceste Brno

K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA. Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení, SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí, PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu, MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným, JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření, LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.

UvádíNa Cestě Brno

Všechny epizody

Na Ceste Brno: 22|06|26 | Tomáš Veselský | Počítáme s milostí?

Milost je jako cizi jazyk, kterým můžeme vyjádřit lásku – můžeme se ho naučit a pak i používat. Za každým darem je dárce – pokud chci poznat dar, je...

Na Ceste Brno: 22|06|19 | Václav Kadelc | Kde brát sílu

Příběh Gedeona je docela známý. Můžeme v něm najít inspiraci i pro naši dobu a situace, ve kterých se nacházíme?? Kde brát síly, když dochází a když to chceme...

Na Ceste Brno: 22|06|12 | Pavel Popovič | Zkouška ohněm

Nikdo nedokáže zachránit tak jako Bůh! Jen on je svrchovaný a muže to udělat. Tak končí příběh třech můžů v ohnivé peci. A jak jsme na tom my? Co...

Na Ceste Brno: 22|06|05 | Honza Dvořáček| Víra vs jistota

Zvolání “Pomoz mé nevíře” je jedno z nejsilnějších vyjádření v Bibli. Jak to je s námi? Co naše víra? Jak jsme na tom? Spoléháme více na naše jistoty anebo...

Na Ceste Brno: 22|05|29 | Bedřich Smola | Služba jako povolání

‭‭Covid s námi zamával. Služba by měla být náš životní styl – tedy to, co jsem a ne to, co dělám… A je otázkou, jestli život žijeme podle svých...

Na Ceste Brno: 22|05|22 | Milan Kramoliš | Vyvážený život.?!

Římanům 12:1-2 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se...

Na Ceste Brno: 22|05|15 | Olda Auda | Pozvěme Boha do svých nejistot

Bůh nám dal příběhy. Jedním z nich je příběh Jákoba. Byl cílevědomý, měl své plány a dlouhodobě na nich pracoval. Během krátké doby se ale zhroutilo vše, co budoval....

Na Ceste Brno: 22|05|08 | David Vávra | Kde hledat návaznost

Když ve Starém Zákoně čteme o tom, jak lidé prožívali svojí víru, vidíme silně formalizované náboženství plné pevných struktur a rituálů. Důležitou roli tenkrát hrál chrám a také kněží,...

Na Ceste Brno: 22|05|01 | Bedřich Smola | Test

Nemáme rádi testy, odhalují naše nedostatky. Ale test nemusí být jenom nepříjemná záležitost, ale příležitost ukázat, co v nás je a o co nám skutečně jde. V Bibli je...

Na Ceste Brno: 22|04|24 | Honza Heřmanský | Vyznávání hříchů

Když se rozhlédneme kolem, tak vidíme, že svět asi nefunguje ideálně. Bůh nám v Bibli jasně říká, že věci jsou špatně, protože mají nějaké následky… Šťastný je ten, kdo...

Na Ceste Brno: 22|04|17 | Bedřich Smola | Věčný život

Jak lidé rozumí pojmu věčný život v současnosti a jak mu rozuměli v době, kdy se psala Bible? Je to totéž? Věčný život není jenom nekonečný život, ale takový...

Na Ceste Brno: 22|04|15 | Milan Kramoliš | Jeden za všechny

Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15:12-13) Ježíšova oběť je...

Na Ceste Brno: 22|04|10 | Jan Panovský | Zvazuje víra?

Zavazuje nás naše víra k něčemu konkrétnímu? Jak o závazcích mluvil Ježíš a další? A jak se s nimi vyrovnáváme… více v Hansově kázání… Římanům 8:29-30 Neboť ty, které...

Na Ceste Brno: 22|03|24 | Pavel Popovič | Cesta za štěstím

Každý chceme mít štěstí – v češtině nerozlišujeme dva výrazy jako v angličtině – luck (náhoda) anebo happiness (dlouhodobé štěstí) – a tak se nám to může někdy poplést....

Na Ceste Brno: 22|03|20 | Bedřich Smola | Smysl života

Jaký má život člověka smysl? každý z nbás se ptá podobné otázky: Proč existuje člověk? Proč existuju já? Proč mi život nedává smysl? Odpovědi aspoň na některé můžeme najít...

Na Ceste Brno: 22|03|13 | Václav Kadlec | Moje ovce slyší můj hlas, já je znám

Ke skutečné změně našeho života potřebujeme víru a pokání. Bůh nás znás mnohem lépe, než se známe sami a nabízí nám změnu, když si přivlastníme zásluhy Ježíše Krista –...

Na Ceste Brno: 22|02|27 | František Brückner | Rút II

Druhá část z příběhu Rút se odehrává po jejím návratu s Noemi do Izraele. Přečtěte si druhou až čtvrtou kapitolu pro kontext. František se i v kontextu toho, co...

Na Ceste Brno: 22|02|27 | František Brückner | Rút II

Druhá část z příběhu Rút se odehrává po jejím návratu s Noemi do Izraele. Přečtěte si druhou až čtvrtou kapitolu pro kontext. František se i v kontextu toho, co...

Na Ceste Brno: 22|02|20 | Bedřich Smola | Vděčnost

Někdy nám chybí vděčnost, protože se díváme na svůj život a připadá nám, že Bůh nic nedělá, že se nic neděje. Pomůže nám, pokud se nebude dívat jen na...

Na Ceste Brno: 22|02|13 | Josef Horský | Ať vidím!

Lukáš 18:31-43 ‘Ježíš si vzal stranou svých dvanáct učedníků a řekl jim: „Jdeme teď do Jeruzaléma a tam se vyplní všechno, co napsali starodávní proroci o Synu člověka. Budu...

Na Ceste Brno: 22|02|06 | Milan Kramoliš | Držte se!

Mnohokrát druhým přejem, aby se “drželi” v náročnějších situacích, které prožívají. Čeho se ale máme držet? A jde to vydržet? Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli...

Na Ceste Brno: 22|01|30 | Bedřich Smola | Nabízíme, co nikdo nechce?

Ježíš nepřišel proto, aby nám dal chleba, ale aby chlebem byl. Po mnoha zázracích chtěli lidé další a další. Soustředili se jen na mně, ale Ježíš nám přišel nabídnout...

Na Ceste Brno: 22|01|23 | František Brückner | Rút I

František zahájil výkladovou “mini”sérii z knihy Rút. První kapitola před položila dvě otázky: Kde je můj Moáb? Co mne táhne pryč od Boha? Kde můžu udělat něco navíc, než...

Na Ceste Brno: 22|01|16 | Václav Kadlec | Vcházejte těsnou branou.

5.M 30:19 … Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ … Mat 7:13-14 13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána...

Na Ceste Brno: 22|01|09 | Bedřich Smola | Jak funguje vedení v církvi?

Skutky 20:28 Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. 1.Petrova 5:1 Starší mezi...

Na Ceste Brno: 21|12|19 | Milan Kramoliš | Vánoce Na Cestě

Bůh se před dvěma tisíci lety vlomil fyzicky do našeho světa v dítěti proto, aby náš svět změnil. To byly ty první Vánoce, které si připomínáme. Kristus zazářil v...

Na Ceste Brno: 21|12|12 | Bedřich Smola | Světlo ve tmě

Bůh přichází do světa ale aby jej skrze nás změnil, ne proto aby nás z něj vytáhl. Matouš 2:1-18 Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda....

Na Ceste Brno: 21|12|05 | David Vávra | Pojďte ke mně všichni

Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout”. V církvi i mimo církev potkáváme spoustu unavených lidí. Jaký odpočinek...

Na Ceste Brno: 21|11|28 | Pete Lupton | Odvrácená strana pornografie

Nikdo na světě není imunní vůči pokušením, zvlášť pokušení sexuálnímu, které je v této době všude. V Bohu máme někoho, kdo může naše všechny potřeby naplnit víc, než kdokoliv...

Na Ceste Brno: 21|11|21 | Josef Horský | Doma mezi nebem a zemí

Jak se dívat na ten “rozpor” v tom, kde je vlastně náš domov – je tady na zemi a nebo v nebi? A co to znamená pro to, jak...

Na Ceste Brno: 21|11|14 | Bedřich Smola | Moudrost – 5 obrazů o manželství

Efeským 5:21-33 Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je...

Na Ceste Brno: 21|11|14 | Bedřich Smola | Moudrost – 5 obrazů o manželství

Efeským 5:21-33 Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je...

Na Ceste Brno: 21|11|07 | Tomáš Veselský | Proč potřebujeme lékaře?

Proč potřebujeme lékaře? Ježíš jednou řekl: “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.” Jak to tehdy Ježíš myslel? A jak se to dnes týká nás?

Na Ceste Brno: 21|10|24 | Bedřich Smola | O moudrosti

Věříme, že Bůh stvořil svět pro nás? Pokud věříme, že Bůh stvořil svět pro nás, hledejme u Něj způsoby jak v něm dobře žít a Bible je pro nás...

Na Ceste Brno: 21|10|17 | Milan Kramoliš | Stal(ň) se služebníkem

Nebojme se tu být pro druhé, když je třeba. Ano, sloužit druhým je někdy opravdu těžké a náročné. Zažíváme hodně zklamání, které nás od toho poslání odhání a odvádí,...

Na Ceste Brno: 21|10|17 | Milan Kramoliš | Stal(ň) se služebníkem

Nebojme se tu být pro druhé, když je třeba. Ano, sloužit druhým je někdy opravdu těžké a náročné. Zažíváme hodně zklamání, které nás od toho poslání odhání a odvádí,...

Na Ceste Brno: 21|10|10 | Václav Kadlec | Všechno tam nechali a šli za Ježíšem

Ježíš vyzval učedníky, aby ho následovali a oni nechali plné lodě ryb a šli za ním. Stejná výzva je tu i pro nás – budeme ochotní následovat Krista? A...

Na Ceste Brno: 21|10|03 | Bedřich Smola | Milost v církvi

Jakou bychom měli být církví pro naše přátele a kamarády? Proč mají různí lidé tak rozdílnou zkušenost s církví? A jak může Ježíš narovnat naši skoliózu – naše pokřivené...

Na Ceste Brno: 21|10|03 | Bedřich Smola | Milost v církvi

Jakou bychom měli být církví pro naše přátele a kamarády? Proč mají různí lidé tak rozdílnou zkušenost s církví? A jak může Ježíš narovnat naši skoliózu – naše pokřivené...

Na Ceste Brno: 21|09|26 | František Brückner | Povídky z kuchyně

Jde Boha přemluvit, aby dělal, co chceme? A jaké PR mu tady na zemi jako společenství Na Cestě budujeme? I na takové otázky se dnes František zaměřil a Vy...

Na Ceste Brno: 21|09|12 | Bedřich Smola | Jonáš 4 – zapomenutá kapitola

Nestačí Boha jenom poslechnout, potřebujeme přemýšlet, jako On. A jak na to ukazujeme na příběhu Jonáše, který je výbornou satirou k tomuto tématu… Jonáš 4 1 Jonáše ale popadla...

Na Ceste Brno: 21|08|22 | Pavel Popovič | Nevyslyšená modlitba

Jak je to s našimi modlitbami? Slyší nás vůbec Bůh: Důvěřujeme jeho moci a spoléháme se na ni, i když se nám zdá, že nebe je hluché. O tom...

Na Ceste Brno: 21|08|08 | Tomáš Veselský | Rozkaz zněl jasně! Ale jak dál??

V Bibli je spousta příkazů, které mají nás a ostatní provést životem do pomyslného cíle. Často se ale stává, že někde bloudíme, ztrácíme motivaci nebo nám docházejí síly. Proč...

Na Ceste Brno: 21|08|08 | Tomáš Veselský | Rozkaz zněl jasně! Ale jak dál??

V Bibli je spousta příkazů, které mají nás a ostatní provést životem do pomyslného cíle. Často se ale stává, že někde bloudíme, ztrácíme motivaci nebo nám docházejí síly. Proč...

Na Ceste Brno: 21|07|25 | Josef Horský | Dejte vy jim jíst

Někdy se snažíme najít “spasitele”, který by za nás vše odmakal, ale jsou chvíle a příležitosti, kdy nikdo jiný, než my tu danou věc udělat nemůže. Jan 6:1-15 1...

Na Ceste Brno: 21|07|25 | Josef Horský | Dejte vy jim jíst

Někdy se snažíme najít “spasitele”, který by za nás vše odmakal, ale jsou chvíle a příležitosti, kdy nikdo jiný, než my tu danou věc udělat nemůže. Jan 6:1-15 1...

Na Ceste Brno: 21|07|11 | Bedřich Smola | Bůh se představuje

Exodus 34 “Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích, jistě však nenechá viníka bez...

Na Ceste Brno: 21|06|27 | Milan Kramoliš | Jak žít čestně?

Filipským 1:27-30 Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v...

Na Ceste Brno: 21|06|20 | Nepochybuj a věř | Víra, která se nebojí otázek | 03 z 03

Ostřílená víra se nebojí reality života. Možná se musíme naučit říkat nevím. Příběh s hodinami a nakouknutí pod pokličku překladu Bible z původních jazyků – nejen tohle zaznělo ve...

Na Ceste Brno: 21|06|13 | Václav Kadlec | 10 družiček

O deseti družičkách „Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si...

Na Ceste Brno: 21|06|13 | Václav Kadlec | 10 družiček

O deseti družičkách „Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si...

Na Ceste Brno: 21|06|06 | Domeček z karet | Víra, která se nebojí otázek | 02 z 03

Jako křesťané se někdy bojíme otázek. Víru bereme jako něco mystického, nezpochybnitelného, co tak prostě je a basta. O čem se nediskutuje. Někteří s takovým přístupem nemají problém a...

Na Ceste Brno: 21|05|30 | Církev? | František Brückner

Je dnešní církev vůbec k něčemu dobrá? Má smysl se potkávat každou neděli? Jak svědčit o Kristu lidem kolem nás, aby nám porozuměli? Na tyto otázky se dnes snažil...

Na Ceste Brno: 21|05|23 | Hledání pravdy | Víra, která se nebojí otázek | 01 z 03

Jako křesťané se někdy bojíme otázek. Víru bereme jako něco mystického, nezpochybnitelného, co tak prostě je a basta. O čem se nediskutuje. Někteří s takovým přístupem nemají problém a...

Na Ceste Brno: 21|04|04 | Vyměněné role | Zaostřeno na kříž | 04 z 04

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na kříži jsme...

Na Ceste Brno: 21|03|28 | Víra v časech konzumu | Zaostřeno na kříž | 03 z 04

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na svět se...

Na Ceste Brno: 21|03|21 | Laťka příliš vysoko | Zaostřeno na kříž | 02 z 04

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Všichni chybujeme a...

Na Ceste Brno: 21|03|14 | Záchrana od nás samotných | Zaostřeno na kříž | 01 z 04

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Mnoho lidí se...

Na Ceste Brno: 21|03|07 | Nebe na zemi | Apokalypsa | 04 z 04

Křesťanské nebe někdy působí jako hodně nudné místo, takže jsme vlastně nakonec rádi, že jsme ještě neumřeli, protože se tam ani netěšíme. Pokud také věříme tomu, že to tady...

Na Ceste Brno: 21|02|28 | Boží soud | Apokalypsa | 03 z 04

V této sérii témat “Apokalypsa” probíráme žánr apokalyptické literatury a zejména knihu Zjevení. Jedním z motivů, kterému se v knize Zjevení nemůžeme vyhnout, je otázka Božího soudu. Co pro...

Na Ceste Brno: 21|02|21 | Jak žijeme | Apokalypsa | 02 z 04

V sérii Apokalypsa procházíme pro lidi někdy těžko uchopitelný žánr apokalyptické literatury zaznamenané v Bibli a především knihu Zjevení. Ježíš už na Zemi jednou byl, ale slíbil, že se...

Na Ceste Brno: 21|02|14 | Co nás čeká po smrti | Apokalypsa | 01 z 04

V této sérii témat “Apokalypsa” se podíváme na žánr apokalyptické literatury a zejména na knihu Zjevení. Slovo apokalypsa v nás vzbuzuje spíše negativní pocity spojené s koncem, zánikem, válkou....

Na Ceste Brno: 21|02|07 | Otázky a odpovědi | Ze života | 05 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” jsme se dívali na několik praktických oblastí z pohledu Bible. V posledním díle série jsme odpovídali na otázky, které jste nám během...

Na Ceste Brno: 21|01|31 | Práce šlechtí | Ze života | 04 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Předposlední díl se týká práce. V dnešní kultuře najdeme různé extrémy – od...

Na Ceste Brno: 21|01|24 | Práce šlechtí | Ze života | 03 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Třetí téma se bude týkat peněz – oblasti, která přichází na přetřes také...

Na Ceste Brno: 21|01|17 | Šťastně až do smrti | Ze života | 02 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Další z témat se bude týkat manželství. Ve společnosti jsou motivy pro vstup...

Na Ceste Brno: 21|01|10 | Já versus my | Ze života | 01 z 05

V lednové sérii nedělních témat “Ze života” se podíváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Jako první přichází na řadu vztahy a komunita. Je to oblast, kterou jsme...

Na Ceste Brno: 20|12|20 | Jiný než jsme čekali | Než přijde | 05 z 05

Poslední adventní neděli jsme si připravili speciální vysílání – kromě Bedřichova vánočního tématu ze série “Než přijde” si můžete poslechnout několik písní v podání Tomáše a Nely.

Na Ceste Brno: 20|12|13 | Nový začátek | Než přijde | 04 z 05

V sérii “Než přijde” během předvánočního času procházíme několik biblických úseků, které mluví o Ježíši. Téma si tentokrát připravil Dan Hurta a společně se podíváme na úsek z knihy...

Na Ceste Brno: 20|12|06 | (Ne)dokonalý Král | Než přijde | 03 z 05

V sérii “Než přijde” během předvánočního času procházíme několik biblických proroctví, které mluví o Ježíši. Téma si tentokrát připravil Tomáš Kadlec, bude mluvit o proslulém izraelském králi Davidovi.

Na Ceste Brno: 20|11|29 | Izraelský Masaryk | Než přijde | 02 z 05

Tato epizoda pokračuje v sérii témat “Než přijde”, ve které se díváme na několik biblických proroctví, která směřují k Ježíši. O Mojžíšovi z knihy Exodus tentokrát mluvil Petr Uhřík.

Na Ceste Brno: 20|11|22 | Vlastní pravidla | Než přijde | 01 z 05

V předvánoční sérii “Než přijde” se podíváme na několik biblických proroctví, která mluví o Ježíši. A vezmeme to pěkně od začátku, protože první téma vychází z textu prvních kapitol...

Na Ceste Brno: 20|11|15 | Danielův sen | Kdo tahá za nitky | 04 z 04

V posledním díle série “Kdo tahá za nitky” vycházející z biblické knihy proroka Daniela se Petr Uhřík zaměřil na jedno na první pohled docela komplikované proroctví v 7. kapitole...

Na Ceste Brno: 20|11|08 | Posunuté hodnoty | Kdo tahá za nitky | 03 z 04

Dalším dílem pokračuje série s názvem “Kdo tahá za nitky”, vycházející z příběhu biblického proroka Daniela. Křesťané často zmiňují slovo “svatý”, což v původním významu znamená “oddělený pro Boha”....

Na Ceste Brno: 20|10|25 | Co vlastně Bůh dělá? | Kdo tahá za nitky | 02 z 04

Pokračujeme v sérii s názvem “Kdo tahá za nitky”, vycházející z příběhu biblického proroka Daniela. Kdo má prsty v tom, co jsme dokázali? Jsme to my sami a naše...

Na Ceste Brno: 20|10|18 | Má Bůh věci pod kontrolou? | Kdo tahá za nitky | 01 z 04

Tohle je první záznam z online série “Kdo tahá za nitky” vycházející z biblické knihy Daniel. Jako křesťané často mluvíme o tom, že Bůh má věci pod kontrolou. Co...

Na Ceste Brno: 20|10|04 | Václav Kadlec | Ať jdou vepři k čertu!

Bůh nás v životě staví před mnoho voleb. Jednou z nich je, co v našem živtě převládne – naši “vepři” anebo lidé, kterým máme sloužit? Čtení: Marek 5:1-20 1...

Na Ceste Brno: 20|09|28 | Bedřich Smola | Má cenu žít duchovní život?

Čtení: Jan 15:1-17 1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2 Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby...

Na Ceste Brno: 20|09|20 | Milan Kramoliš | Naděje v chaosu

Čtení: Marek 4:35-41 Toho dne, když nastal večer, jim říká: “Přeplavme se na druhou stranu.” Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl; byly s ním...

Na Ceste Brno: 20|09|13 | František Brückner | Jak silná je naše víra?

Marek 2: 1-12 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A...

Na Ceste Brno: 20|08|09 | Tomáš Veselský |Na každém záleží!

Kdo je součástí těla Kristova? Proč jsme každý jiný? Jak budovat Kristovo tělo? 1. Korintským 12:4-31a Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale...

Na Ceste Brno: 20|07|12 | Michael Carlson | Proč Ježíš přijímá zlomené lidi?

Lukáš 15:1-7 1 Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. 2 Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 3 Vyprávěl jim...

Na Ceste Brno: 20|06|28 | Bedřich Smola | Lístek do nebe?

Matouš 4:12-17 ‘Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se...

Na Ceste Brno: 20|06|21 | Václav Kadlec | Správná a špatná strana cesty

Lukáš 10:25-37 A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v...

Na Ceste Brno: 20|06|07 | Bedřich Smola | Co jsme se naučili

Jan 15:1-17 1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2 Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla...

Na Ceste Brno: 20|03|15 | Václav Kadlec | Dětství jako vrchol zralosti / dospělosti

Genezis 1:22 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Marek 10:13-16 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to...

Na Ceste Brno: 20|03|01 | Milan Kramoliš | Žít – to je pro mne Kristus

Filipským 1:20-26 Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už...

Na Ceste Brno: 20|02|23 | Josef Horský | Vedoucí církve

Potřebuje i církev své vedoucí? A jaké vlastnosti a dovednosti by měl vůbec mít člověk, který je ve vedení církve? Vedoucím církve by měl být člověk, který má proměněný...

Na Ceste Brno: 20|02|16 | Bedřich Smola | Modlitba – 06

“Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.” Bible Slova modlitby, kterou kdysi učil Ježíš své učedníky. Ale co my? Potřebujeme vůbec ještě dnes odpuštění? Ve světě,...

Na Ceste Brno: 20|02|09 | Bedřich Smola | Modlitba – 05

Mluví s námi Bůh? Pokud má být modlitba rozhovor a nejen náš monolog, jak vlastně odpovídá Bůh na naše modlitby? A dělá to vůbec? Správně budeme rozumět tomu, co...

Na Ceste Brno: 20|02|02 | František Brückner | Modlitba – 04

Žijeme s Bohem? A žijeme naši víru opravdově nebo svoji zbožnost dáváme druhým na odiv či ji naopak skrýváme podle toho, jak to situace zrovna vyžaduje a jak se...

Na Ceste Brno: 20|01|27 | Václav Kadlec | Modlitba – 03

Nehemjáš 1:1-11 Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal...

Na Ceste Brno: 20|01|19 | Milan Kramoliš | Modlitba – 02

Boha světíme tím, že k němu přicházíme s bázní, protože má moc a s radostí, protože nás zachránil. Matouš 6:5-13 ‘Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž...

Na Ceste Brno: 20|01|12 | Bedřich Smola | Modlitba – 01

Modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem. Matouš 6:5-13 ‘Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby...

Na Ceste Brno: 20|01|05 | Bedřich Smola | Církev

Jaký význam má církev? A jakou roli v ní vlastně hrajeme jako jednotlivci? Záleží vůbec na tom, abychom jako křesťané byli její součástí? To jsou otázky, které jsme si...

Na Ceste Brno: 19|12|22 | Bedřich Smola | Proč musíme čekat?

Advent je obdobím čekání. Všichni víme, že advent po čtyřech týdnech čekání skončí a přijdou Vánoce. Jenže v našich životech často čekáme na věci bez záruky, že se jich...

Na Ceste Brno: 19|12|15 | Saša Flek | Na koho (ještě) čekáme?

Každý člověk má v sobě čekání. Každý touží po něčem víc, po lepším, smysluplnějším, krásnějším a sťastnějším životě. Často čekáme, kdy se věci změní — nebo kdo je změní...

Na Ceste Brno: 19|12|08 | Jan Dvořáček | Bůh spravedlivý / milující?

Je Bůh jen spravedlivý anebo milující a jak spolu souvisí příběh Adama a Evy a narození Krista? Více si poslechněte v kázání. Genesis 3:1-19 ‘Nejchytřejší ze všech polních zvířat,...

Na Ceste Brno: 19|12|01 | Pavel Popovič | Z vězení na svobodu

Rozhodnutím pro Krista se dostáváme na začátek cesty z vězení na svobodu. Věznit nás vlastně může úplně cokoliv. Svobodu nám dá ale jen Kristus. Čtení: Skutky 16:23-33 Když je...